EN
Начало » Структура » Българска диалектология и лингвистична география

Българска диалектология и лингвистична география

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

Научноизследователските проекти в Секцията са насочени към всестранно и задълбочено изследване на българския език на диалектно равнище, основано на богат и автентичен материал от живата народна реч от цялата езикова територия и съобразено с най-новите постижения в областта на лингвистиката.

Проблематиката на Секцията е свързана с актуални проблеми, които са част от духовната култура на българската нация. Проучването на народните говори дава възможност да се разкрият редица специфични особености на българския език като основа на националната идентичност на българския народ и като част от културното разнообразие в Европа и света. Запазените в българските диалекти архаични особености от различни периоди от развоя на нашия език и тяхното изследване са принос в съхраняването на културно-историческото наследство на България. Проучването на говорите извън страната е тясно свързано с проблемите за техния български характер и за единството на българския език в съвременен и в исторически аспект.

Карта на диалектната делитба на българския език

Интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия

(междинен етап)