EN
Начало » Информация » Документи

Документи

Планове

Научноизследователски план на Института за български език за 2023 – 2025 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2022 – 2024 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2021 – 2023 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2020 – 2022 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2019 – 2021 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2018 – 2020 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2017 – 2019 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2016 – 2018 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2015 – 2017 г.

Научноизследователски план на Института за български език за 2014 – 2016 г.

Отчети

Отчет на Института за български език за 2022 г.

Публикации за 2022 г.

Цитирания за 2022 г.

Отчет на Института за български език за 2021 г.

Публикации за 2021 г.

Цитирания за 2021 г.

Отчет на Института за български език за 2020 г.

Публикации за 2020 г.

Цитирания за 2020 г.

Отчет на Института за български език за 2019 г.

Публикации за 2019 г.

Цитирания за 2019 г.

Отчет на Института за български език за 2018 г.

Публикации за 2018 г.

Цитирания за 2018 г.

Отчет на Института за български език за 2017 г.

Публикации за 2017 г.

Цитирания за 2017 г.

Отчет на Института за български език за 2016 г.

Публикации за 2016 г.

Цитирания за 2016 г.

Отчет на Института за български език за 2015 г.

Отчет на Института за български език за 2014 г.

Отчет на Института за български език за 2013 г.

Отчет на Института за български език за 2012 г.

Отчет на Института за български език за 2011 г.

Национално законодателство

Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. – ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм. ДВ бр. 81 от 15 октомври 2010 г.; изм. ДВ бр. 101 от 28 декември 2010 г.; изм. ДВ бр. 68 от 02.08.2013 г.; изм. и доп. ДВ бр. 30 от 03.04.2018 г.; изм. ДВ бр. 17 от 26 февруари 2019 г.; изм. ДВ бр. 17 от 25 февруари 2020 г.; доп. ДВ бр. 21 от 12 март 2021 г.; изм. и доп. ДВ бр. 56 от 19 юли 2022 г.; изм. ДВ бр. 102 от 23 декември 2022 г.)

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. – ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; … изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)

Постановление № 122 на Министерския съвет от 29 юни 2018 година за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Нормативна уредба на Българската академия на науките

Устав на Българската академия на науките

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на науките

Етичен кодекс на служителите на Българската академия на науките

Нормативна уредба на Института за български език

Правилник на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Стратегия и План за развитие на Института за български език при БАН (2018 – 2030 година)

Стратегия за научно развитие на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и План за нейното изпълнение (2013 – 2017 година)

Правилник за вътрешния трудов ред на Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Правилник за устройството и дейността на Научния съвет към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Приложения към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Етичен кодекс на служителите на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Резултати от независимата международна оценка на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, направена от Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Института за български език

План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Протоколи от заседания на Научния съвет

Документи за атестация на учени и служители в Института за български език