EN
Начало » Информация » Услуги » Електронна библиотека

Електронна библиотека

Библиотека „Българско езикознание“ включва трудове на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.


В изпълнение на проекта „Дигитализиране на текстове и изследвания, свързани с историята на българския език“, разработван с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, Секцията за история на българския език към Института за български език – БАН предоставя за свободен достъп текста на „Речник на книжовния български език на народна основа от XVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“.

Речник на книжовния български език на народна основа от XVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София: Валентин Траянов, 2012. 1144 с. ISBN 978-954-9928-62-4.


Мониторинг на въпросите в онлайн справочника „Езикови справки по интернет“ за периода 2018 – 2020 г. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2023. 75 с. ISBN 978-619-90884-6-3.


Речник на българския език. Второ допълнено и преработено електронно издание. Т. 5. Ж – З. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2022. 1245 с. ISBN: 978-619-908-843-2.

Речник на българския език. Второ допълнено и преработено електронно издание. Т. 6. И – Й. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2022. 1141 с. ISBN: 978-619-90884-4-9.


Заимов, Йордан. Асеманиево евангелие. Старобългарски глаголически паметник от края на X – началото на XI век. София: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, 2013.


Издателство „Валентин Траянов“ предостави на Библиотеката следните заглавия:

Цибранска-Костова, Марияна, Елка Мирчева. Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2012, 384 с.

Мирчева, Елка. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2006, 848 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. I. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 1999, 1120 с.

Колектив. Старобългарски речник, т. II. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 2009, 1328 с.

Колектив. Старобългарски речник. Предговор (част от том I). Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. Валентин Траянов. София, 1999, 1120 с.


Издателство „Нестор История“ предостави на Библиотеката следното заглавие:

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексика словообразовательная. Болгарские материалы: животный мир, животноводство, растительный мир, профессии и общественная жизнь. М.,  СПб: Нестор-История, 2013.


Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I – IV. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2001, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016.


Български етимологичен речник. Т. I – VII, София: Издателство на Българската академия на науките, 1971 — 2010.