EN

Публикации

Секция за общо и съпоставително езикознание

 

 

 

Речници:

 

Ивритско-български речникИвритско-български речник.

 

Автор: М. Алмалех
София: КК “Труд”, 2011, 523 с. + ХІІІ с. Второ издание. (Първо издание 2004).

 

 

  

Тематичен речник на народния календарТематичен речник на народния календар.

Автори: П. Легурска, М. Китанова.
София, Издателство “Проф. Марин Дринов”, 2008.

 

 

 

 

Чешко-български речник в 2 томаЧешко-български речник в 2 тома.

Автори: В. Милева и колектив.
София, “Труд&Прозорец”, 2002.

 

 

 

 

П. Легурска. Тематичен речник на народния календар (есенен цикъл). София, “Херон прес”, 2001.

 

П. Легурска. Тематичен речник на народния календар (зимен цикъл). София, “Херон прес”, 2000.

 

 

Малка енциклопедия по социолингвистика.Малка енциклопедия по социолингвистика.

Автор: A. Пачев
Плевен: Евразия-Абагар, 1993.

 

 

 

 

Основни монографии и сборници на членове на Секцията:

 

 

S_Pitkevich_1

Питкевич, Св. 2014. Ритъм и емоционален резонанс. София: Артграф ЕЕОД, 146 стр. ISBN 978-954-9401-87-5

 

 

 

 

S_Pitkevich_2Питкевич, Св. 2014. Езиково комуникативно поведение, София: Артграф ЕЕОД, 152 стр. ISBN 978-954-9401-88-2

 

 

 

 

 

S_Pitkevich_3Питкевич, Св. 2014. Структура на модалните значения в български език и други славянски езици, София: АртграфЕЕОД , 120 стр. ISBN 978-954-9401-89-9

 

 

 

 

 

S_Pitkevich_4Питкевич, Св. 2013. Езиковостта на тялото. София: Артграф ЕЕОД, 140 стр.; ISBN 978-954-9401-82-0

 

 

 

 

 

Пачев, Ангел. 2012. Социолингвистика на европейската интеграция. Социолингвистичната структура на Европейския съюз. София: Академично издателство „Марин Дринов“.  209 стр. ISBN 978-954-322-534-7.

 

Pachev, Angel. 2012. Sociolinguistics of European Integration. Sociolinguistic Structure of the European Union. Sofia: Academic Publisher “Marin Drinov”, 200 pp.ISBN 978-954-322-533-0.

 

   

Biblical donkeyBiblical donkey.

Автор: M. Almalech
Sofia: Kibea Publishing company, 2012, 107 p.

 

 

 

 

Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символиЕзикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи.

Автор: M. Almalech
София: „Аскони издат”, 2012. 373 с. Второ издание. (Първо издание 2007).

 

 

 

 
Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култураСъдбата на турцизмите в българския език и в българската култура.

Автор: М. Стаменов
София: Изток-Запад, 2011. 870 стр.

 

 

 

 

Библейското магаре

Библейското магаре.

Автор: M. Алмалех
София: ИК „Кибеа” , 2011. 135 стр.

 

 

 

 

Алмалех, М. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). София: Издателство на НБУ, Център за електронно и дистанционно обучение на НБУ,, 2011, CD. 240 с. ръкопис.Алмалех, М. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част (Семиотика на цвета в рекламата). София: Издателство на НБУ, Център за електронно и дистанционно обучение на НБУ,, 2011, CD. 240 с. ръкопис.

 

  

 

 

Advertisements: Signs of femininity and their corresponding color meaningsAdvertisements: Signs of femininity and their corresponding color meanings.

Автор: M. Almalech
Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011. 187 p. Book and e-book.

 

 

 

 

Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставкаСъпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка.

Автор: П. Легурска
София: Издателство „Ето”, 2011. 226 стр.

 

 

 

 

Легурска, П. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език. София: Издателство „Ето”, 2011. 311 стр.

 

 

Светлината в Стария заветСветлината в Стария завет.
Автор: М. Алмалех
София: ИК „Кибеа”,, 2010. 448 с. ISBN 978-954-474-538-7.

 

 

 

 

Питкевич, Св. Говоренето като инструмент на личностния динамизъм. София: АртГраф, 2010.

 

Питкевич, Св. Шаблон и езиково творчество. София: АртГраф, 2010.

 

 

Легурска, П. Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език. Ръкопис, депозиран в НАЦИД, София, 2009, 156 стр. (теоретична част, съпоставка руски – български език). УДК 801. Сигнатура НД ІІ 18791. Инв. № НД 51/2009.

 

Легурска, П., Н. Бечева, Цв. Аврамова, Д. Веселинов, М. Лилова, И. Панчев. Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език). ІІ част. Депозиран ръкопис в НАЦИД, УДК: 801. Сигнатура НД ІІ 18791, № НД 65/ 2009, София, 2009, 1093 стр.

 

 

 

ezik-i-idiolekt

Език и идиолект

Автори: Ст. Димитрова и др.
София: Военно издателство, 2006, 296 стр.

  

 

 

 

 

Корени. Семиотика на цветаАлмалех, М. Корени. Семиотика на цвета. София: Издателство „Велес”, 2006, 175 стр.

 

 

 

 

 

 

Цветът в Петокнижието. Езикова картина на светаЦветът в Петокнижието. Езикова картина на света.
Автор: М. Алмалех
София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2006, 479 стр.

 

 

 

 

 

Езиковите общности в условията на европеизация и глобализацияЕзиковите общности в условията на европеизация и глобализация.
Автор: А. Пачев
София: СемаРШ, 2006.

 

 

 

 

Легурска, П. Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит). Ръкопис, депозиран в ЦИНТИ, София, 2006, 122 стр. УДК 801.3 Инв. ном. НД 21/2006. Сигнатура НД II 18719.

 

 

Език и манталитетЕзик и манталитет.
Автори: Ст. Димитрова и др.
София: Военно издателство, 2004, 252 с.

 

 

 

 

Mirror Neurons and the Evolution of Brain and LanguageMirror Neurons and the Evolution of Brain and Language.
Редактори: Stamenov, Maxim & Vittorio Gallese.
(Advances in Consciousness Research, Vol. 42). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2002. vii+390 pp. ISBN 80-272-5166-5 (Eur) / 1-58811-242-X (US).

 

 

 

 

Димитрова, Ст. (отг. ред.) Прагматика на текста. София: АИ „Марин Дринов”, 2001, 374 стр.

  

 

Илиева, К. Личните местоимения в балканските езици. София, АИ „Марин Дринов”, 1999, 192 стр.

 

 

Езикова демагогияЕзикова демагогия.
Автор: Ст. Димитрова.
София: Наука и изкуство, 1999. 120 стр.

 

 

 

 

Димитрова, Ст. (отг. ред.) Езиково съзнание. София: Наука и изкуство, 1998, 411 стр.

 

 

Malay-transl-1

Perkembangan Semasa Teori Semantik. Translation from English into Malay by Rusli Abd. Ghani of “Current , 28, 1988, Varna)(Current Issues in Linguistic Theory, Vol. 73). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1992. Съставител и редактор: M. Stamenov. KualaLumpur: DewanBahasadanPustaka. 1998. xxx+630 pp. ISBN 983-62-5204-5.

 

 

 

 

Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветоветеЦветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете.
Автор: М. Алмалех
Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски”, София, 1997, 194 с.

 

  

 

 

 

Димитрова, Ст. (Dimitrova, Stefana). (ed.) Български език. Najnowsze dzeje językόw slowjańskich. Opole: Uniwersytet Opolski, 1997, 283 с.

 

 

Language Structure, Discourse and the Access to ConsciousnessLanguage Structure, Discourse and the Access to Consciousness.
Редактор: M. Stamenov.
(Advances in Consciousness Research, Vol. 12). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1997. xii+363 pp. ISBN 90-272-51320 (Eur.) / 1-55619-192-8 (US).

 

 

 

Fractals of Brain, Fractals of Mind: In search of a symmetry bondFractals of Brain, Fractals of Mind: In search of a symmetry bond.
Редактори: Mac Cormac Earl R. & Maxim Stamenov.
(Advances in Consciousness Research, Vol. 7). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1996. x+359 pp.; ISBN 90-272-5127-4 (Eur.) / 1-55619-187-1 (US).

 

 

 

Balkan Folk Colour Language

Balkan Folk Colour Language.
Автор: M. Almalech
Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 1996, 151 p. 

 

 

 

Димитрова, Ст. (отг. ред.) Лингвистика на текста. София: АИ „Марин Дринов”, 1995, 267 стр.

 

Димитрова, Ст. Исключения в русском языке. Columbus, OH: Slavica Publishers, 1994. 246 стр.

 

Стаменов, М. Проблеми на значението в субективната семантика. София: Издателство на Софийския университет „Климент Охридски”, 1993. 267 стр.

 

Алмалех, М. Семантика и синтаксис. Семантика на безпредложни словосъчетания от две съществителни имена в съвременния български книжовен език. Библиотека „Дебюти”, София: Университетско издателство с печатница „Св. Климент Охридски”, 1993. 139 с.

 

Current Advances in Semantic TheoryCurrent Advances in Semantic Theory. (Selected Papers from the International Symposium on “Models of Meaning”, September 25-28, 1988, Varna)
Редактор: M. Stamenov.
(Current Issues in Linguistic Theory, Vol. 73). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1992. xii+565 pp. ISBN 90-272-3571-6 (Eur.) / 1-55619-129-4 (US);

 

Превод от английски на малайски от Rusli Abd. Ghani, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.