EN
Начало » Структура » Етнолингвистика

Етнолингвистика

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

Секцията е най-новата структура в Института. Създадена е през 2008 г. на базата на вече съществувалите в Института Секция по лингвокултурология, Секция по ономастика и Секция по теория и практика на превода. Научното звено обединява няколко направления: етнолингвистика, в което изследователският интерес е насочен преди всичко към значими културни феномени от традиционната култура на българите, към тяхната езикова форма и културна семантика; културологично изследване на българския език, фокусиращо търсенията си върху това по какъв начин, с помощта на какви средства и в каква езикова форма намират отражение културните представи и стереотипи на българите, а също така какви форми и средства за езиково общуване са специфични за обществото ни в миналото и днес; описание и проучване на българската топонимия; прояви на междуезикова асиметрия при превод от чужд на български език.