EN

Публикации

Тълковни речници

 

Многотомен академичен тълковен РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (РБЕ)

Многотомен академичен тълковен РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (РБЕ)

 

Речникът представя словното богатство на българския език от последните 200 години, отразено в оригиналната литература, в разговорната реч и в публикуваното народно творчество (от цялата българска езикова територия). В него в достъпен за читателя вид се представя лингвистична информация за думите на българския език с подробна граматична, семантична и стилистична характеристика, което е добре илюстрирано с примери.
РБЕ 1999 г., второ преработено и допълнено издание на томовете от I до VIII, отразява настъпилите изменения в лексиката на българския език след промените в обществено-политическия и икономическия живот в страната ни след 1989 г.

 

 

Български тълковен речник

 

IV доп. и прераб. изд. С., Изд. „Наука и изкуство”, 1994, 1093 с.
Автор: Д. Попов.
Речникът е обогатен с около 10 000 нови думи, значения и изрази в езика ни, появили се в периода след 1989 г.

 

Тълковен речник с фразеологични съчетанияТълковен речник с фразеологични съчетания

 

С., Атлантис ¨ КЛ, 1997, 891 с.
Автор: Д. Дечева.
Речникът съдържа над 50 000 думи и изрази, подбрани в съответствие с образователния материал в средните и висшите училища. Посочени са основните значения на думите и участието им в типична идиоматика.

 

 

Специализирани речници:

 

Речник на съкращенията в българския език.

 

Речник на съкращенията в българския езикС., ЕТ “ЕМАС”, 2003, 621 с.
Автори: Л. Крумова-Цветкова, М. Чоролеева и Хр. Холиолчев.
Речникът съдържа над 15 000 различни по вид съкращения, голяма част от които са нови и не са регистрирани в други речници или справочници.

 

 

 

Синонимен речник на българския език (с антоними и близкозначни думи)Синонимен речник на българския език (с антоними и близкозначни думи).

 

Пловдив, ИК “Хермес”, 2003, 469 с.
Автор: Ем. Пернишка.
Речникът включва над 1200 често използвани лексикални единици и близо 4000 техни синонима. При някои заглавки се представят антоними и близки по значение лексеми.

 

Речник на чуждите думи за всичкиРечник на чуждите думи за всички.

 

Пето допълнено и преработено издание. С., “Наука и изкуство”, 2000, 904 с.
Ред. и съавтор: Ем.Пернишка.
Речникът е с осъвременени езиково дефиниции. Той е основно преработен и обогатен с около 3 500 нови чужди думи.

 

Универсален енциклопедичен речникУниверсален енциклопедичен речник.

 

С., ИК “Свидас”. Т. I А-Л, 1999, 543 с. и т. ІІ М-Я 2003, 660 с.
Съавтор: С. Павлова. Под общата редакция на Ив. Касабов.
Речникът е пръв по рода си у нас. Комбинира тълковния и енциклопедичния принцип с лексикографска информация от типа на: терминологичен, идеографски, етимологичен, метафорично-поетически, антропонимен, географско-политически, исторически и речник на чуждите думи.

 

Речник на новите думи и значенияРечник на новите думи и значения.

 

С., Изд. “Наука и изкуство, 2001, 309 с.
Автори: Ем. Пернишка, Д. Благоева, С. Колковска. Под общата редакция на Ем. Пернишка.
Речникът отразява динамиката на българския език от последното десетилетие на ХХ в. Представя се семантиката и употребата на около 3 500 нови думи, значения и съчетания от различни тематични области: бит, информатика, техника, икономика, политика, музика и др.

 

Речник на трудностите в българския езикРечник на трудностите в българския език.

 

С., Атлантис ¨ КЛ, 1999, 463 с.
Автор: Л. Крумова-Цветкова.
Пръв по рода си речник в нашата лексикография, представящ типичните случаи в правописа, пунктуацията, правоговора, граматиката и стилистиката, които създават затруднения в писмената или говорна практика.

 

 

Речник за правоговор, правопис и пунктуацияРечник за правоговор, правопис и пунктуация.

 

С., Атлантис ¨ КЛ, 1998, 917 с.
Автори: Д. Попов, К. Симов, Св. Видинска.
Първи по рода си речник за българския език по представяне на правилата и на самия езиков материал. Обяснени са редица езиково-граматически и правописни термини и правила. Включени са и таблици за словоизменение по граматическите категории за съответната част на речта.

 

Речник на антонимите в българския езикРечник на антонимите в българския език.

 

С., ИК “Д-р Петър Берон”, 1997, 383 с.
Автори: Ем. Пернишка и Ст. Василева.
За първи път в нашата лексикография се представя лексико-семантичната група на антонимните лексеми.

 

Речник на чуждите думиРечник на чуждите думи.

 

С., Атлантис ¨ КЛ, 1996, 320 с.
Автори: Г. Армянов, Б. Георгиев, Ив. Касабов, Л. Крумова-Цветкова, С. Павлова, М. Чоролеева.
Речникът включва лексика от областта на изкуството, литературата, философията, религията, политиката, бизнеса, като са осъвременени дефинициите на думите и са отразени промените в значенията им.

 

 

Двуезични речници

 

Българско-словашки речник.Т.I (А-К)Българско-словашки речник.Т.I (А-К).

 

Братислава, 2004, 709 с.
Съавтор Г. Дюлгерова; съредактор В. Кювлиева-Мишайкова
Речникът се отличава с широк обхват на лексеми от различни пластове на езика ни и с подробно представени значения на думите и на техните семантични и стилистични съответствия.

 

 

Българско-английски речникБългарско-английски речник.

 

С., ИК “ЕМАС”, 2004, т. I, 755с.; т. II, 723 с.
Редактор лексикограф С. Павлова.
Изданието е разширено и осъвременено от проф. Вл. Филипов. Съдържа думи и изрази от всички области на езика. За първи път в българската лексикографска практика има приложения “Имена, свързани с историята на българските земи” и “Имена на богове”, чийто словник е изработен от редактора.

 

Универсален българско-немски речникУниверсален българско-немски речник.

 

PONS, София, 2003, 1118 стр.

 

Универсален българско-английски речник

 

PONS, София, 2004, 1049 стр.
Съавтори на българския словник: Д. Благоева-Стефанова, С. Колковска, Св. Видинска.
Речниците са с напълно обновен словник, съдържащи над 120 000 заглавни думи, фразеологизми, устойчиви съчетания и изрази от всички области на българския език.

 

 

Румънско-български фразеологичен речникРумънско-български фразеологичен речник.

 

С., АИ “М. Дринов”, 1997, 943 с..
Редактор лексикограф Ст. Калдиева-Захариева
За първи път в българската и румънската лексикография се съпоставя румънски и български фразеологичен материал. Включени са над 5 000 румънски фразеологични единици, които се тълкуват, като се посочват и българските им съответствия.

 

 

Колективни научни трудове

 

Лексикографията и лексикологията в съвременния свят (Материали от IV национална конференция с международно уастие на Българското лексикографско дружество в чест на проф. Кристалина Чолакова, София, 21-22 октомври 2006 г.). Съст. и ред.: Крумова-Цветкова, Л. и С. Павлова, М. Чоролеева. В.Търново, ИК “Знак’94”, 2007, 375 с.

 

Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). Съст. и ред.: Крумова-Цветкова, Л. и Ст. Калдиева. С., АИ “Проф. Марин Дринов”, 2008, 421 с.

 

Светът на речника. Светът в речника. Ред.: Крумова-Цветкова, Л. и М. Чоролеева. Съст.: Благоева, Д. и С. Колковска. Велико Търново, ИК “Знак ’94”, 2006, 324 с.
Сборник, посветен на 70-ия юбилей на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка.

 

Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. С., Издателство на СУБ, 2006, 374 с.
Сборник с доклади от Националната конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на акад. Стефан Младенов – София, 28-29 юни 2005.

 

Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография. Т. III от поредицата “Българско езикознание”. Ред. на тома: Жерев, Ст. и В. Кювлиева-Мишайкова, М. Чоролеева. Съст.: Кювлиева-Мишайкова, В. С., АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, 457 с.
Сборник със студии и статии на сътрудници от Секцията за българска лексикология и лексикография.

 

Найден Геров в историята на българската наука и култура. Отг. ред.: Кювлиева-Мишайков, В. и Л. Крумова-Цветкова. Съст.: Кювлиева-Мишайков, В. С., АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, 301 с.
Сборник с доклади от IІ национална конференция с международно участие „Найден Геров в историята на българската наука и култура”.

 

За думите и речниците. Ред. кол.: Крумова-Цветкова, Л. и Хр. Пантелеева. Съст.: Павлова, С. С., ДИОС, 2000, 412 с.
Сборник с доклади от I национална конференция с международно участие „Лексикографски и лексиколожки четения’98”.