EN
Начало » Ресурси » Архиви

Архиви

Архиви на Секцията за българска диалектология и лингвистична география

 

 

Архив на Българския диалектен атлас (Арх. БДА)

 

Архивът съдържа диалектни материали от говорите на 2400 селища със старо, местно население от цялата езикова територия във и извън държавните граници. В експедициите за теренно събиране на езиковия материал са взели участие 470 души – научни сътрудници от Секцията, преподаватели от СУ “Св. Кл. Охридски”, учители и студенти. Материалите са събирани по специално изготвена за тази цел програма от проф. Ст. Стойков, в която са обхванати съществени особености на българските говори. Всички материали са нанесени в специални въпросници, от които след това са изработени 1450 картотеки, съдържащи богат езиков материал. Българската наука и култура разполагат с един уникален архив с автентичен материал, събиран в продължение на много години и съхранил богатството на живата народна реч. В него е представена микросистемата на всеки един български говор, а като цяло архивът съдържа езиков материал за системата на българския език на диалектно равнище.
Архивът за БДА няма аналог в национален и в международен мащаб. Такова всеобхватно изследване на диалектите се прави веднъж в историята на лингвистиката. Материалите имат важно значение не само за диалектологията, но и за историята на езика, за етимологията, етнолингвистиката, за славистиката, балканистиката, европеистиката, за други хуманитарни науки, както и за духовната култура на българина.

 

 

Архив на Българския диалектен речник (Арх. БДР)

 

Фондът наброява над 2 млн. единици и съдържа словното богатство на народните говори във и извън държавните ни граници. Материалите са ексцерпирани от архивни и публикувани източници. Особено ценни са автентичните записи на живата народна реч, направени по време на многобройните теренни диалектоложки експедиции в различни райони на страната. В Архива се откриват изключително редки и дори вече изчезнали архаични лексеми, които имат важно значение за осветляване на историята на българския език. Съдържащият се в Архива изобилен диалектен материал служи като основа за решаването на фундаментални изследователски задачи в различни области на лингвистиката. Много наши и чуждестранни учени – слависти, българисти, балканисти, лингвисти, етнолингвисти и др. използват в своите трудове фонда на Архива като източник на автентични данни от българската диалектна територия.

 

 

Архив на Европейски лингвистичен атлас (Арх. ЕЛА)

 

Архивът съдържа картотекираните материали от българската мрежа (32 селища), събрани по Въпросник I. Ономасиология. Основен речников фонд. Въпросникът съдържа 546 въпроса, които обхващат: Вселена, Човек, Вселена и човек, които се подразделят на лексико-семантични групи, напр. Вселена съдържа: небе и небесни тела, растителен свят, животни и др.; Човек – общи сведения за човека, тяло и части на тялото, действия, потребности на човека (храни, питиета), облекло, чувства, мисъл и памет и т.н.

 

 

Архив на Общославянски лингвистичен атлас (Арх. ОЛА)

 

Архивът за ОЛА се съхраняват езиковите материали от диалектите на 36 селища, от които 5 са извън държавните граници. Теренните проучвания за ОЛА са направени по специално изработен за целите на атласа “Вопросник ОЛА” (Москва 1965), който съдържа 3454 въпроса, засягащи различни езикови равнища. Материалът е събиран в продължение на 10 години (1965-1975 г.) от научни сътрудници от Секцията, под чието ръководство се взели участие в теренните проучвания и десетки студенти от СУ “Св. Кл. Охридски”. Общо в картотеките, съставящи архива, има над 100 000 форми. В тях е представена микросистемата на всеки един от проучените 36 български говора, а като цяло архивът съдържа езиков материал, който представя и макросистемата на българския език на диалектно равнище.

 

 

Архив на Общокарпатския диалектен атлас (Арх. ОКДА)

 

Архивът съдържа събраните диалектни материали от 15 селища в РБългария.
Въпросникът за ОКДА съдържа 785 въпроса, отнасящи се преди всичко до семантиката на формите и по-малко до лексикалното значение, разпределени в различни лексико-семантични групи: Лексика от народния бит; Вярвания, обреди, обичаи; Физически особености на човека и свързаните с него дейности; Растителен свят; Селско стопанство; Животински свят; Животновъдство и др.

 

 

Архиви на Секцията за българска лексикология и лексикография

 

Архивите на СБЛЛ са първият и единствен у нас систематично събиран текстов материал от всички жанрове оригинални български произведения и от общопризнати майсторски преводи на световната литературна класика. Съдържат около 7 милиона фиша. Материалът е събиран в продължение на 60 г. (1942 – 1985 г.) по специално разработена програма от лексикографски принципи, за да служи като база за изработване на всякакъв вид речници с български език.
Архивите са неоценими и уникални сред европейските си аналози по методология на събиране и по техническото си оформяне.
Текстовете за всеки жанр и историческа епоха се извличат по специално разработени филологически инструкции.
Запазен е оригиналният правопис и синтаксис на текстовете.
Този подход прави от картотеките широкоспектърен корпус. Предоставя се информация освен за лексикални изследвания и лексикографска обработка, и за всякакъв вид изследвания на българския език: морфологични, синтактични, правописни и пунктуационни в синхрония и в диахрония.

 

 

Общ архив

 

Основна част от лексикалните картотеки. Съдържа материали от художествената литература и от периодични издания на целия ХХ век. Ексцерпирана е класическата българска литература и най-популярните произведения от това време. Представен е основния речников фонд на българския език в цялата палитра на жанровото му разнообразие и онази част от словното наследство, която разширява този фонд съобразно функционалните особености на съответен жанр.

 

 

Възрожденски архив

 

Съдържа материали от първата печатна книга на новобългарски език “Неделник” на Софроний Врачански (1806 г.) до края на ХIХ в. с автентично представена графика и правопис. Ексцерпирани са печатните книги от всички видове литература. Графиката и правописа са отразени автентично – подход, който е приложен като обем и точност на представяне на материала само у нас. Дава възможност за изследване на цялостния процес на развитие на новобългарския книжовен език: лексикално и граматично структуриране, синтактичен развой, връзки и влияния на българския език с другите европейски езици през ХIХ век.

 

 

Архив на народното творчество

 

Съдържа материали от публикуваното българско народно творчество и описания на говори в поредицата “Сборник за народни умотворения”. Дава възможност за определяне на общодиалектна лексика или за диалектни думи и изрази, прехвърлили границите на конкретния говор.

 

 

Терминологичен архив

 

Съдържа материали от учебниците за българските училища и университети и от научнопопулярната литература. Целта е да се представят онези термини, онези думи от езика на съответната специализирана област, които са добили популярност сред широк кръг от българите.

 

 

Архив “Жива практика”

 

Съдържа материали от речта на различни социални и професионални кръгове с цел регистриране на характерната за тях лексика.

 

 

Архив “Христо Ботев”

 

Съдържа материали от пълно ексцерпиране на съчиненията на Христо Ботев с цел изработване на речник на езика на автора.

 

 

Архив “Любен Каравелов”

 

Съдържа материали от пълно ексцерпиране на съчиненията на Любен Каравелов с цел изработване на речник на езика на автора.