EN

Публикации

Секция за българска етимология


Български етимологичен речник
Том I (А–З). Съставили: Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Редактор: Вл. И. Георгиев. София, Издателство на БАН, 1971, XCV+679 стр. София, Академично издателство „Проф. М. Дринов“, 2007 (фототипно издание).

Том II (И–крепя̀). Съставили: В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, У. Дукова, М. Рачева, Т. Тодоров. Участвали в обсъждането: Р. Бернар, Г. Риков, Е. Машалова, Л. Димитрова. Редактор: В. И. Георгиев. София, Издателство на БАН, 1979, 740 стр.

Том III (крес1–минго1). Съставили: В. И. Георгиев, Р. Бернар, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, Г. Риков, О. Младенова, У. Дукова, М. Рачева, Л. Димитрова-Тодорова, Т. Ат. Тодоров. Участвала в обсъждането: Е. Машалова. Редактор: В. И. Георгиев. София, Издателство на БАН, 1986, 800 стр.

Том IV (минго2–па̀дам). Научни редактори: В. И. Георгиев, И. Дуриданов. Автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Т. Ат. Тодоров. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, 1003 стр.

Том V (падеж–пỳска). Отговорен редактор: Иван Дуриданов. Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров. Автори: Васил Анастасов, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Йордан. Н. Иванов, Елена Машалова, Димитрина Михайлова, Олга Младенова, Мария Рачева, Георги Риков, Людвиг Селимски, Тодор Ат. Тодоров. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1996, 860 стр.

Том VI (пỳскам-словàр2). Автори: Васил Анастасов, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Димитрина Михайлова, Мира Начева, Мария Рачева, Георги Риков, Людвиг Селимски, Тодор Ат. Тодоров. Редакционна колегия: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002, 886 стр.

Том VII (слòво–теря̀свам). Отговорен редактор: Тодор Ат. Тодоров. Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров. Автори: Васил Анастасов, Христина Дейкова, Лиляна Димитрова-Тодорова, Уте Дукова, Димитрина Михайлова, Мира Начева, Мария Рачева, Георги Риков, Тодор Ат. Тодоров. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, 973 стр.


Димитрова-Тодорова, Лиляна. Местните имена в процеса на езиковата комуникация. (Въз основа на материал от Поповско). София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2009, 262 стр.


Местните имена в ПоповскоДимитрова-Тодорова, Лиляна.
Местните имена в Поповско София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2006, 694 стр.


Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов.Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов. Отг. ред. Т. Ат. Тодоров. София, Академично издателство „Марин Дринов“, 2005, 297 стр.

Материали от Националната научна конференция в памет на проф. дфн Йордан Заимов по случай 80-годишнината от рождението му (София, 3-4 декември 2001 г.).


Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формитеТодоров, Тодор. Ат. Старобългарското анафорично местоимение и неговите новобългарски застъпници. Произход на формите. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002, 233 стр.