EN
Начало » Структура » Ономастика » Публикации

Публикации

Anna Choleva, Maya Vlahova, Standardization of the Geographical Names in Bulgaria. – Wiener Schiften zur Geographie und Kartographie, Wien, 2009.

 

Anna Choleva, Standardisierung und Transliteration bulgarischer Ortsnamen. – In: Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. (Regensburger Studien zur Namenforschung 4). Regensburg, 2008, 271-280.

 

Румен Сребранов, Чечкият говор, С., БАН, 2008.

 

Борян Янев, Система на личните имена в българския и немския език – автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» по специалност 05.04.11 – Общо и сравнително езикознание, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2008.

 

Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов. Отговорен редактор Т. Тодоров. С. БАН, 2005.

 

Анна Чолева, Произход и значение на селищните имена от Софийско. – Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. VІІ. В. Търново, 2005, 160-187.

 

Борян Янев, Фамилните имена на българите, свързани със земеделието и животновъдството – в „Научни трудове” на Пловдивския университет – Лингвистични дискурси, юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Дфн Стефана Димитрова, том 43, кн. 1, сб. А, 2005, Паисиеви четения на Филологическия факултет при ПУ, ноември, 2005.

 

Борян Янев, За най-новите тенденции при избора на лично име в България – в сборник от VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия (Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI), 2006, VІ Международен балканистичен симпозиум, Бърно, Чехия, септември, 2005.

 

Борян Янев, Името като комуникация (за интеркултурната същност на феномена) – в сборник от студентско-докторантската научна конференция “Отвъд думите: превращения на смисъла”, Пловдив, 2005, тудентско-докторантска научна конференция в Дом на учените, май, 2003.