EN

Сътрудници

проф. дфн Марияна Петрова Цибранска–Костова – ръководител на СИБЕ


проф. д-р Елка Петрова Мирчева


доц. д-р Ивона Велчева Шуманова


доц. д-р Георги Атанасов Митринов


доц. д-р Явор Ивов Милтенов


доц. д-р Ваня Ангелова Мичева, секретар на СИБЕ


ас. д-р Магдалена Стефанова Абаджиева


Димитрия Иванова, задочен докторант