EN
Начало » Лексикална база данни

Лексикална база данни

Информационният портал „Инфолекс“ предоставя достъп до лексикалната база данни на Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Порталът е създаден в рамките на научно-изследователския проект „Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност“ с ръководител проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОМН на Република България (договор ДТК 02-52/2009).

В рамките на същия проект беше създаден и информационният портал „Неолекс“ за новите думи в българския език.

Лексикални ресурси:

Синоними в българския език

Антоними в българския език

Регистър на фразеологизмите в българския език

Неологичен речник

Библиографски регистър

Имена на държави