EN
Начало » Научна дейност » Обучение

Обучение

Докторантури

➥ Защитени дисертации 

Акредитирани от НАОА научни специалности за обучение на докторанти в Института за български език по професионалното направление „Филология“, шифър 2.1., са:

 

 

„Български език“

 

Квалификационна характеристика

 

Докторската програма „Български език“ за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ в областта на научните изследвания на българския език подготвя висококвалифицирани специалисти с опит и познания в областта на синхронното и диахронното развитие на българския език с фокус върху изследването на различни езикови проблеми в отделни научноизследователски направления (съвременен български език, морфология, синтаксис, българска лексикология и лексикография, българска терминология и терминография, история на българския книжовен език, българска диалектология и лингвистична география).

 

 

„Общо и сравнително езикознание“

 

Квалификационна характеристика

 

Докторската програма „Общо и сравнително езикознание“ за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ подготвя висококвалифицирани специалисти с опит и познания в областта на теоретичната лингвистика и сравнителното изследване на езикови явления и лингвистични проблеми в контекста на редица научноизследователски направления, сред които са: общо езикознание, сравнително езикознание, психолингвистика, социолингвистика, етимология, ономастика, приложна ономастика, етнолингвистика, компютърна и математическа лингвистика, компютърна лексикография.

 

 

В акредитационния период 2007 – 2012 г. в Института за български език са обучавани 24 докторанти: 14 в редовна докторантура, 4 в задочна докторантура, 6 на самостоятелна подготовка.
В периода 2007 – 2012 г. в Института за български език успешно са защитили дисертациите си 23 докторанти: 13 на редовна докторантура, 4 на задочна и 6 на самостоятелна подготовка.
В акредитационния период 2013 – 2018 г., вкл. до 01.12.2019 г., в Института за български език са обучавани 23 докторанти: 13 в редовна докторантура (от които при 3 е трансформирана в задочна), 7 в задочна докторантура и 3 на самостоятелна подготовка.
В периода 2013 – 2018 г., вкл. до 01.12.2019 г., в Института за български език успешно са защитили дисертациите си 11 докторанти: 6 на редовна докторантура, 1 на задочна и 4 на самостоятелна подготовка.

 

 

 

Езикови курсове

 

Институтът за български език при БАН предлага:

  • обучение в областта на съвременните теории за езика и приложението им при описанието на българския език;
  • обучение с цел повишаване на професионалната компетентност при преподаването на българския език като роден в средното училище;
  • обучение във връзка с новите подходи при проверка и оценка на комуникативните компетентности по български език като роден в средното училище;
  • специалисти от ИБЕ провеждат различни обучения по български език като чужд на чуждестранни студенти и граждани.

 

 

Специализации

 

Институтът за български език при БАН приема за обучение специализанти от страната и чужбина.

➥ Правилник за практики и специализации 

 

 

Институтът за български език е участвал в проекта „Студентски практики“ на МОН и е обучавал студенти от различни висши учебни заведения.

 

 

 

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02