EN
Начало » Научна дейност » Обучение

Обучение

Докторантури

➥ Защитени дисертации 

Акредитирани от НАОА научни специалности за обучение на докторанти в Института за български език по професионалното направление „Филология“, шифър 2.1., са:

 

 

„Български език“

 

Докторската програма „Български език“ за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ в областта на научните изследвания на българския език подготвя висококвалифицирани специалисти с опит и познания в областта на синхронното и диахронното развитие на българския език с фокус върху изследването на различни езикови проблеми в отделни научноизследователски направления (съвременен български език, морфология, синтаксис, българска лексикология и лексикография, българска терминология и терминография, история на българския книжовен език, българска диалектология и лингвистична география).

 

 

„Общо и сравнително езикознание“

 

Докторската програма „Общо и сравнително езикознание“ за придобиване на научната и образователна степен „доктор“ подготвя висококвалифицирани специалисти с опит и познания в областта на теоретичната лингвистика и сравнителното изследване на езикови явления и лингвистични проблеми в контекста на редица научноизследователски направления, сред които са: общо езикознание, сравнително езикознание, психолингвистика, социолингвистика, етимология, ономастика, приложна ономастика, етнолингвистика, компютърна и математическа лингвистика, компютърна лексикография.

 

 

В периода 2007 – 2012 г. в Института за български език са обучавани 24 докторанти: 14 в редовна докторантура, 4 в задочна докторантура, 6 на самостоятелна подготовка.

 

 

В периода 2007 – 2012 г. в Института за български език успешно са защитили дисертациите си 23 докторанти – 13 на редовна докторантура, 4 на задочна и 6 на самостоятелна подготовка.

 

 

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС: за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г.в съответствие със заповед № І-85/01.07.2016 г. на Председателя на Българската академия на науките.
В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института по следните научни специалности и форми на обучение:
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Общо и сравнително езикознание) – 1 редовна докторантура;
2.1. ФИЛОЛОГИЯ (Български език) – 1 редовна и 1 задочна докторантура.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. „Сердика“ № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

 

 

Езикови курсове

 

Институтът за български език при БАН предлага:

  • обучение в областта на съвременните теории за езика и приложението им при описанието на българския език;
  • обучение с цел повишаване на професионалната компетентност при преподаването на българския език като роден в средното училище;
  • обучение във връзка с новите подходи при проверка и оценка на комуникативните компетентности по български език като роден в средното училище;
  • специалисти от ИБЕ провеждат различни обучения по български език като чужд на чуждестранни студенти и граждани.

 

 

Специализации

 

Институтът за български език при БАН приема за обучение специализанти от страната и чужбина.

 

 

Институтът за български език участва в проекта „Студентски практики“ на МОН и обучава студенти от различни висши учебни заведения.

 

 

 

За справки: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 5, каб. 504, тел. 02 979 29 40, 02 872 23 02