EN
Начало » Информация » Профил на купувача

Профил на купувача

Нормативна уредба

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Института за български език

Обществени поръчки и публични покани на БАН, открити през 2017

Обществени поръчки и публични покани на БАН, открити през 2016

Преписки

➥ Обществена поръчка с предмет: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН, открита с Решение № ОП-3 от 04.04.2019 г. на Възложителя

➥ Обществена поръчка с предмет: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН, открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН /преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП/