EN
Начало » Структура » Съвременен български език

Съвременен български език

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В секцията се извършва научноизследователска дейност в три основни научни направления:

  • Граматика, семантика, прагматика – описание на граматичната система на съвременния български книжовен език в нейното функциониране и определяне на граматичните норми. Обект на анализ са граматичната семантика на българския език и актуални проблеми на прагматиката.
  • Теория и история на новобългарския книжовен език – изследване на установяването и развитието на новобългарския книжовен език през Възраждането и през ХХ век.
  • Езикова култура – изучаване на писмената практика и кодифициране на писмените норми на съвременния български книжовен език – правописни и пунктуационни. Секцията подготвя и издава нормативни справочници, които имат официален характер.

Службата за езикови справки и консултации извършва експертна и консултантска дейност в помощ на редица институции: министерства, съдебна система, фирми, обществени организации, медии, издателства.

 Основател на Секцията е чл.-кор. Любомир Андрейчин.