EN
Начало » Структура » Ономастика

Ономастика

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В Секцията се извършват съвременни оно­мас­тич­ни из­след­вания с голямо значение за развитието на топонимните, ойконимните, хидро­ним­ни­те, урбанонимните и антропонимните проучвания у нас.

Дейността на Секцията е насочена към изследване на развитието на онимите в синхронен и диахронен аспект и стандартизацията на имената (ойконими, топоними и хидроними) в България. Освен прак­ти­чес­ко приложение проучването на местните и личните имена има и културо­ло­гич­но зна­че­ние.

Изследването на микротопонимите (местните имена) има историческо значение. То позволява да се разкрият етнокултурните наслоявания в определен район – заселвания, разселвания, материална и духовна култура, и да се направят важни изводи за етногенезиса на народа.

В секция „Ономастика“ на ИБЕ-БАН е изготвен Електронен речник – справочник с макротопоними от България. Изгражда се и Електронен корпус (и архив) от български микро­то­по­ни­ми от Западна България. Съставя се електронен речник и архив на личните имена в големите градове на България от 2007 г. до наши дни. Съхраняването на българската топонимия и антропонимия е не само част от българското културно и историческо наследство, но и нераз­дел­на част от славянската и европейската култура и история. Членове на Секцията са автори на Библиография на българската ономастика, която обхваща трудове и статии на 1120 български и чужди учени върху въпроси на българската ономастика за периода 1971 – 1980 г.

Предлагани услуги от секция „Ономастика“: етимологични справки за топоними, хидроними, антропоними и урбаноними; изготвяне на сертификати за произход и значение на лични, фамилни и родови имена; лекции, курсове, консултации.