EN
Начало » Структура » История на българския език

История на българския език

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

В Секцията за история на българския език (СИБЕ) се извършват изследвания, свързани с лексикографското представяне на езика в отделни периоди от Българското средновековие до пред-Възраждането. Фиксират се опорни срезове в ХІ-вековната ни езикова история. Историческите речници служат за основен фундамент, върху който стъпват всички останали – диалектните, етимологическите, топонимните и съвременните речници на книжовния български език, както и изследванията върху езика.

Определящо в изследователския облик на Секцията е и изготвянето на критически издания на ръкописи от отделни периоди на историята ни с различна жанрова характеристика. Те разкриват езикови, текстологични и културологични проблеми от писмената традиция в периода ІХ – ХІХ век и дават отговор на редица въпроси за състоянието на езика през Средновековието и Възраждането.

Единствено в Секцията се правят проучвания както в областта на епиграфиката, така и в интердисциплинарното направление историческа диалектология.

Секцията е създадена през 1951 г. и е една от най-старите в Института, неин основател е чл.-кор. Кирил Мирчев.