EN
Начало » Структура » Общо и съпоставително езикознание

Общо и съпоставително езикознание

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

Секцията за общо и съпоставително езикознание е национален експертен научен център, който се занимава с проблемите на езиковата теория и практика в областта на общото и съпоставителното езикознание и има за цел тяхното разработване в българското езикознание в крак със съвременните насоки и търсения в науките за езика.

 В направлението по общо езикознание са се провеждали и се провеждат научни изследвания в областите на теоретичното езикознание, социолингвистиката, психолингвистиката, философията на езика, антропологичната лингвистика, езиковото планиране и социолингвистичните аспекти в процесите на европеизация, езиковите прояви на идиолекта и на манталитета, когнитивните основи на езиковата способност, теоретичните и приложни проблеми на езиковото общуване, структурната и социалната семиотика, етнографията на комуникацията и др. В това направление в момента се разработват изследователски задачи, свързани с проблеми на взаимотношенията между език, познавателна дейност и емоция, на езиковата политика, езиково планиране и езиково прогнозиране и на философията на езика, философията на лингвистиката и философията на граматиката.

Направлението по съпоставително езикознание, което е наследник на Секцията за съпоставително изследване на българския език с други езици, е, от своя страна, приемник след 2001 г. на Секцията за славянско езикознание. То си поставя за цел да изследва българския език в съпоставка с някои славянски и балкански, както и с други европейски и неевропейски езици. Приоритетите в развитието на това направление, както и подборът на научните проекти, се вписват в по-общите рамки на инфраструктурата на българската наука и образование, произтичаща както от националната идентичност, така и от интеграцията на българския научноизследователски потенциал в европейското хуманитарно пространство. Изследователската задача с тематика от съпоставителното езикознание, разработвана в момента, е съпоставително-типологичният анализ на лексикално-семантичните системи на българския език с други езици.