EN
Начало » Структура » Българска диалектология и лингвистична география » Карта на диалектната делитба на българския език

Карта на диалектната делитба на българския език

Българският език се характеризира както със своето специфично структурно единство, така и с многообразието на териториалните си диалекти. Познанието за народните говори на даден език е от първостепенна важност за изучаването на неговата история, за мястото му сред другите сродни и съседни езици, за същността и пътищата на развитие на неговата езикова норма.

 

 

В Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език към БАН се изработва и публикува многотомен Български диалектен атлас, в който се проследяват в детайли диалектните особености на българския език на различни равнища – фонетично, морфологично, синтактично и лексикално. Издадени са различни видове карти и атласи – регионални и обобщаващи.

 

 

Настоящата карта е първата стъпка в проекта за създаване на електронна интерактивна карта на диалектната делитба на българския език. Тя показва основните диалектни области на цялата територия на българското езиково землище и дава възможност на широката общественост да се запознае с основните български диалекти, да проследи техните граници.

 

 

Основната двудялба на българските диалекти на източни (с изговор бял) и западни (с изговор бел) се отразява чрез двата типа цветове – топли и студени. По-нататък границите на диалектните области се оцветяват чрез нюанси на тези цветове, а границите на диалектите в областите – чрез вътрешни линии, обединяващи групи от специфични диалектни явления, които ги характеризират. Чрез вътрешни изоглоси и щриховки са отразени и някои допълнителни типологични особености на диалектите, които свързват не само съседни, но и географски отдалечени говори.

 

 

В този първи вариант на интерактивната карта се демонстрира и начинът, по който в бъдеще могат да бъдат представени образци от основните диалектни особености на всяко едно конкретно селище, събрани по Програмата на Български диалектен атлас.

 

 

Картата на диалектната делитба на българския език ще представлява интерес за учени, ученици и студенти, за краеведи, културолози, социолози, журналисти и др., както и за всички, които искат да се запознаят с богатството на българския език на диалектно равнище.