EN
Начало » Структура » Компютърна лингвистика

Компютърна лингвистика

➥ Сътрудници

➥ Проекти

➥ Публикации

Секцията по компютърна лингвистика се занимава с теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици.

Основна цел на Секцията по компютърна лингвистика е създаването на ефективни теоретични модели и езикови технологии, реализирани със съвременни компютърни приложения и системи.

Секцията по компютърна лингвистика извършва теоретични изследвания и научноприложна дейност в областта на електронната обработка на естествените езици. Основните направления, в които е съсредоточена работата на Секцията по различни научни проекти, са:

  • теоретични проблеми на формалното описание на езика,
  • морфологичен, синтактичен и семантичен анализ,
  • компютърни речници,
  • онтологии и семантични релации,
  • корпусна лингвистика,
  • категоризация и анотация на документи,
  • търсене и извличане на информация,
  • отстраняване на граматична и семантична многозначност,
  • автоматичен превод
  • и други.

В момента нашите приоритети са ориентирани към автоматичното определяне на значението на думите в даден контекст и проблемите на машинния превод.

Секцията по компютърна лингвистика разполага с големи по обем езикови ресурси – речници, лексикално-семантични бази, корпуси, и компютърни програми за тяхното ефективно обработване.

Към Секцията по компютърна лингвистика работят специалисти с различна професионална квалификация – лингвисти, програмисти, математици, логици. Поради спецификата на дейностите, развивани от Секцията, се поддържа постоянно сътрудничество с водещи учени от различни области.

Научният колектив на Секцията по компютърна лингвистика е награден с първа награда и грамота от НСНИ – МОН за постигнати научни резултати при разработката на научноизследователския проект Глаголна семантика – проблеми на интерфейса (декември 2005).