EN
Начало » Научна дейност

Научна дейност

Институтът за български език към Българската академия на науките е специализирано научно звено в България, което се занимава с фундаментални и научно-приложни изследвания върху различни аспекти на българския език.

 

 

Приоритетните области в научните изследвания на Института за български език са:

 

Теоретични езиковедски изследвания

 

Институтът за български език системно проучва и описва граматичната структура и лексикалния състав на българския език и внася единство в писмената практика чрез отразяване на езиковите промени и определяне на националната езикова политика. Задълбочено се изследват явленията и процесите в българската лексика въз основа на богат езиков материал, включващ и най-новата лексика и фразеология. Провеждат се комплексни научни изследвания в областта на теоретичното езикознание, съпоставителната лингвистика, теорията и практиката на превода и преводните технологии, лексикологията, терминологията, теоретичната лексикография, компютърната лингвистика.

 

 

Академични речници на българския език

 

Основният лексикографски проект на Института е многотомният тълковен Речник на българския език, чрез който се събира, съхранява и документира лексикалното богатство на българския език в голям хронологичен отрязък от повече от 200 години. Работата върху проучването на съвременното състояние на книжовноезиковите норми на българския език и тяхното системно кодифициране, както и върху описанието на функционалните стилове и езиковите регистри е свързана и със създаване на правописни речници на българския език и формулиране на правила за правопис и пунктуация. Важна насока в работата на ИБЕ е обхващането и представянето на богатството на българската лексика през вековете до днес чрез създаването на различни по обхват и жанр речници: Етимологичен речник на българския език, Български диалектен речник, поредица исторически речници на българския език, терминологични речници, двуезични и многоезични речници и др.

 

 

Издаването на речници и справочници с официален нормативен характер е от голямо значение за работата на публичните институции на всички равнища и за обществото като цяло. Трудове като многотомния Речник на българския език, Български диалектен атлас, Български етимологичен речник, които имат както научно-фундаментално, така и научно-приложно значение, се използват от много хуманитарни научни направления, от различни образователни и културни институции. С национална значимост са поредици от речници, които отразяват лексикалното богатство и разнообразие на българския език, документират актуалните изменения в българската лексика и фразеология, представят езикова еквивалентност и паралели между български и други езици. Широкият обществен интерес към тези речници показва, че те отразяват една обществена необходимост на нашето съвремие.

 

 

Електронни езикови ресурси и програми за тяхната обработка

 

Дейността е насочена към компютърната обработка на естествения език, което включва както теоретични изследвания в областта на граматичната структура и лексикалния състав на българския език, така и приложни разработки в няколко основни направления: интегриране на програми за обработка на езика в многоезикова уеб базирана система за управление на съдържание, разширено търсене и извличане на информация; предварителна обработка на текста и отстраняване на различни равнища на многозначност; проверка и корекция на правопис и граматика. Езиковите ресурси и програмите за тяхната обработка, които се разработват в Института за български език, са не само съотносими по качество и количество с тези за големите европейски езици, но в някои случаи налагат стандарти за бъдеща работа.

 

 

Езикова култура

 

Съществена е ролята на Института за български език за утвърждаване на езиковата норма и подобряване на езиковата култура на обществото. Дейностите за популяризиране на книжовноезиковите норми имат важно значение във връзка с пълноценното използване на българския книжовен език във всички сфери на обществения живот. Извършва се високопрофесионална експертна и консултантска дейност, необходима за нормалното функциониране на редица институции: министерства, съдебна система, фирми, обществени организации, медии, издателства.

 

 

Езиково културноисторическо наследство на българите

 

В Института за български език се изследва историческото наследство на българския език, съхранено чрез писмените и епиграфските паметници, осъществяват се проучвания в областта на историческата диалектология чрез съпоставка на ръкописи и живи говори. Приоритет представлява многостранното изследване на българските диалекти, основано на богат автентичен материал от цялата езикова територия. Извършват се фундаментални етимологични изследвания за изясняване на домашния славянски или на чуждоезиковия произход на българската лексика, водещи до разкриване на връзките на българския език и българския народ с други езици и народи. Проучването на произхода на българската лексика и имена, както и съпоставителните и етнолингвистичните изследвания допринасят за разкриването на генезиса на българския народ, за изследването на неговата материална и духовна култура през вековете.

 

 

Извори за историята на българския език

 

Целенасочено и системно се проучват и публикуват важни паметници от историческото развитие на българския език през вековете, като се използват всички съвременни средства за популяризиране на писменото наследство (фототипни и наборни издания, дигитализация, изследвания).