EN
Начало » Етичен кодекс

Етичен кодекс

Сборник Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Публикационна етика и насоки за избягване на некоректни практики

В сборника Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (по-нататък наричан Сборник с доклади) се публикуват материали, които са приети за участие в Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ след положителна оценка, основаваща се на двустранно анонимно рецензиране. Конференцията се е утвърдила като престижен форум за представяне на най-актуалните постижения и тенденции в областта на изследването на българския език в България и по света, както и на научните успехи на десетте секции на Института, включително резултатите от работата по национални и международни проекти и сътрудничеството с български и чуждестранни научни центрове.

Настоящият кодекс на стандартите за публикационна етика и насоки за избягване на некоректни практики регулира стандартите за етично поведение, към които са задължени да се придържат всички страни, участващи в издаването на Докладите от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Сборникът с доклади се публикува от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.  

Тематиката на конференцията обхваща следните основни направления (без да се ограничава до тях): 

  • Съвременен български език 
  • Българска лексикология и лексикография 
  • Терминология и терминография 
  • История на българския език 
  • Българска диалектология 
  • Българска етимология 
  • Българска ономастика 
  • Етнолингвистика 
  • Общо и съпоставително езикознание 
  • Компютърна лингвистика 

Докладите, приети за участие в конференцията, трябва да представят оригинални актуални изследвания в някоя от областите на езикознанието, включително изследвания с приносен характер към дадена лингвистична теория, разработки, представящи анализ на влиянието на една или друга лингвистична теория и/или значението на съвременните технологии за развитието на лингвистичните теории в случаите, в които това е уместно.  

Сборникът с доклади приема и се придържа към правилата за поведение и международните стандарти на Комитета за публикационна етика (COPE), публикувани в документа „Публикационна етика“.

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОГРАМНИЯ КОМИТЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

Програмният комитет има задължение да възлага на членове на Програмния и/или Организационния комитет изпълнението на конкретни задачи, свързани с публикуването на Сборника с доклади, включително с редактирането на получените ръкописи и подготовката им за печат. 

Членовете на Програмния комитет и на Организационния комитет, както и Редакционният съвет, отговорен за подготовката и издаването на Сборника с доклади, са задължени да следват безпристрастни професионални принципи във всеки аспект от процеса на набиране, оценяване, приемане и публикуване на материали в Сборника с доклади. При изпълнението на тези свои задачи те са длъжни да вземат справедливи и обективни решения без обвързаност с каквито и да било търговски съображения, както и да осигурят безпристрастно протичане на процедурата по рецензиране. 

Програмният комитет оценява и извършва подбор на ръкописите, подадени за публикуване в Сборника с доклади и представяне в рамките на конференцията, като се ръководи изцяло от тяхната научна стойност. Подборът на статиите се осъществява след внимателно разглеждане въз основа на следните критерии: оригиналност, приносен характер, висока научна и методологическа стойност, техническа издържаност и яснота на представеното изследване. Съответствието на подадените ръкописи с тези критерии се установява чрез процедура на двустранно анонимно рецензиране, осъществявано от анонимни рецензенти, които са избрани в качеството им на експерти в дадената област. Членовете на Програмния комитет, които участват в подбора на докладите, не могат да бъдат ангажирани в процеса на оценяване в никакво друго свое качество (напр. като рецензенти). 

Програмният комитет не разглежда ръкописи, при които е установен конфликт на интереси, произтичащ от съществуването на конкуренция, сътрудничество или други отношения с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани със съответния доклад. При установяване на такива конфликти ръкописът се отхвърля, без да бъде рецензиран. 

Програмният комитет и Организационният комитет се задължават да защитават анонимността на рецензентите и на авторите в процеса на анонимно рецензиране. 

Програмният комитет и отговорните редактори, на които е възложена подготовката и публикуването на Сборника с доклади от конференцията, заявяват готовността си да публикуват поправки, пояснения, оттегляния и извинения, когато това е необходимо. Програмният комитет се ангажира да изработи и прилага правила за разрешаване на конфликти и отговаря за управлението на възникнали конфликти на интереси между служители, автори, рецензенти, членове на Редакционния съвет и др. Програмният комитет се задължава да реагира своевременно при евентуални жалби и да гарантира възможността жалбоподателите да потърсят удовлетворение на своите претенции по установения ред. Програмният комитет се ангажира да положи всички възможни усилия за разрешаването на възникналите конфликти или жалби в съответствие с най-добрите установени практики. Програмният комитет и Организационният комитет носят отговорност да запознаят своевременно всички страни, участващи в процеса по издаване на Сборника с доклади, с изложените в настоящия документ стандарти за спазване на публикационната етика и насоки за избягване на некоректни практики. 

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

С подаването на доклад за участие в конференцията авторите потвърждават, че представените изследвания са проведени по етичен и отговорен начин в съответствие с приложимото законодателство. 

Авторите се задължават да изложат научните си резултати в съответствие с принципите на научната етика, които изключват каквото и да било фабрикуване, подправяне или невярно представяне на научните данни. Авторите полагат всички усилия да демонстрират значимостта на своите научни изследвания, като същевременно предоставят нужната информация и цитати / позовавания на използваните източници, така че всички заинтересовани страни да са в състояние да възпроизведат представения в изследването анализ. Неверните или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и следователно се смятат за неприемливи. 

Авторите се стремят да гарантират по всички възможни начини, че изследването им е изцяло оригинално, поради което във всички случаи, когато се използват произведения и/или се привеждат изказвания на други автори, това трябва да бъде обозначено по ясен и еднозначен начин. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение и следователно се смята за неприемливо.  

В случай че един и същ ръкопис е подаден за разглеждане на повече от една конференция, авторите са задължени своевременно да уведомят Програмния комитет, така че членовете на последния да бъдат наясно, че в зависимост от резултатите от кандидатстването подаденият материал може да бъде оттеглен. 

Авторът, който отговаря за кореспонденцията между авторския колектив и организаторите на конференцията, се задължава да положи всички усилия, за да осигури пълното съгласие на всички съавтори при одобряването на окончателния вариант на доклада и представянето му за публикуване. Програмният комитет приема, че представянето на окончателния ръкопис означава, че всички съавтори са съгласни със съдържанието му. 

В случай на установяване на съществени грешки авторите се ангажират да уведомят своевременно Програмния комитет, така че публикацията да може да бъде оттеглена и преработена в приемливи срокове. 

Авторите трябва да са в състояние да демонстрират, че индивидуалното им участие и принос към изследването, което се представя за печат, са отразени по адекватен начин. 

Авторите са задължени да посочат източниците на финансирането на изследването си, както и да декларират съществуващи или потенциални конфликти на интереси. 

Авторите поемат пълната отговорност за съдържанието на подадените доклади.  

Правата върху текстовете принадлежат на авторите им. Всички статии и други материали, включени в Сборника с доклади, са защитени с Международния лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License

НАСОКИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Рецензентите се избират измежду предварително определена група от специалисти в различни области на езикознанието. Възлагането на ръкопис за рецензиране на даден експерт е съобразено с областите му на компетентност. 

Програмният комитет съобщава на рецензентите чрез имейли нужната информация, свързана с процеса на рецензиране, и предоставя на тяхно разположение формуляра за рецензиране. 

Програмният комитет гарантира, че самоличността на рецензентите и авторите е защитена съгласно изискванията на процедурата за двустранно анонимно рецензиране. 

Работата на рецензентите е от решаващо значение за удостоверяването на научната стойност на подадените ръкописи и играе първостепенна роля при вземането на решения, свързани с приемането или отхвърлянето на текстовете, подадени за участие в Сборника с доклади и представяне в рамките на конференцията. 

Рецензентите няма да разглеждат ръкописи, с които имат конфликт на интереси в резултат от конкуренция, сътрудничество или други отношения с някого от авторите, компаниите или институциите, свързани със съответните доклади. 

Достъпът до информация и/или идеи, получени в хода на изпълнението на задълженията по оценка на даден ръкопис, се пазят в тайна и не се използват за придобиване на лично преимущество или облага на рецензента или други лица. 

Рецензирането се извършва обективно, изчерпателно и точно, като всички наблюдения, препоръки или критики се формулират ясно и се подкрепят с подходящи аргументи съгласно изискванията, представени във формуляра за рецензиране. Рецензентите са длъжни да изложат заключенията си по уважителен и ненападателен начин.  

В случай че даден рецензент смята, че не притежава нужната компетентност да рецензира конкретен ръкопис, или преценява, че по някаква причина не е в състояние да изготви пълна и точна рецензия или да спази определения срок, той е длъжен да уведоми своевременно Програмния комитет и да се оттегли от възложените му задължения.