Dictionaries
 

Многотомният „Речник на българския език“ представя лексикалното богатство на българския език от последните 150 години в неговото стилистично и функционално разнообразие (книжовна лексика, разговорна лексика, диалектна лексика, термини, остарели думи и др.). Издадените досега 16 тома (до думата СИСТЕМНОСТ) включват общо над 124 000 заглавни думи. Първите шест тома (букви А – Й) са преиздадени в преработен и допълнен вариант.

Речникът е в процес на разработка. До завършването на следващите томове в онлайн версията частта от СИТ до ЯШНОСТ е допълнена с частично преработеното и осъвременено съдържание на „Речник на съвременния български книжовен език“.

ЦИТИРАНЕ:
Речник на българския език (онлайн). А – системност. https://ibl.bas.bg/rbe/
Речник на съвременния български книжовен език (онлайн). Сит – яшност. https://ibl.bas.bg/rbe/