За списанието

„Балканско езикознание“ е международно академично списание, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, което излиза от 1959 г. без прекъсване. „Балканско езикознание“ излиза 2 пъти годишно – кн. 1 – месец юни; кн. 2 – месец декември. Всички материали, публикувани в списанието, преминават през процедура на  двустранно анонимно рецензиране.

ISSN: 0324-1653

Импакт ранг 2021: Q4 (0.101)


Цели и обхват на списанието:  „Балканско    езикознание“  публикува  оригинални  изследвания  по  теоретични проблеми на балканското езикознание, на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, както и на връзките с други индоевропейски и неиндоевропейски езици. На страниците на списанието намират място и статии, представящи емпирични изследвания, посветени на различни синхронни и диахронни проблеми в балканските езици.  В рубриките „Рецензии“ и „Хроника“ се поместват рецензии за значими трудове в областта на балканистиката и европеистиката, както и информация за научни събития, свързани с тематиката на изданието.

Процедура по рецензиране на ръкописите: Допускането на ръкописите до публикуване в сп. „Балканско езикознание“ се осъществява въз основа на анонимно рецензиране и на обсъждане в редакционната колегия. Изпращането на ръкопис не гарантира публикуването му в сп. „Балканско езикознание“.

Първоначално ръкописите се преглеждат от главния редактор с цел да се определи дали могат да бъдат допуснати до анонимно рецензиране. В случай че статията не отговаря на тематиката на списанието или не покрива основните стандарти за научен текст, се изпраща бърз отговор на автора, който може да насочи своя ръкопис към друго издание.

Ръкописите, отговарящи на тематиката на списанието и съобразени с изискванията за оформяне на списанието, се допускат до двойно анонимно рецензиране. Като печатен орган за Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките сп. „Балканско езикознание“ се придържа към официалната позиция по отношение на историята и развитието на българския език и неговите писмено-регионални норми, публикувана тук (https://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf), и материалите, допуснати до публикация, не могат да бъдат в противоречие с тази позиция.

В процеса на оценка и авторът, и рецензентът запазват своята анонимност. Авторите се приканват да се придържат към неутрално цитиране на свои по-ранни публикации с цел запазване на анонимността си.

Оценяването на материалите се осъществява от рецензенти, които са учени от различни научни институции в България (56%) - Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет  „Неофит Рилски“, както и редица институти на Българската академия на науките, а също така и от университети и изследователски центрове в чужбина (44%) - Австрия, Албания, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Полша, Хърватия, Чехия, Швейцария. Всеки ръкопис се оценява от поне двама рецензенти, а в случай на противоположни оценки се изпраща на трети рецензент. Изборът на рецензентите се диктува от тематиката на ръкописа. Редакционната колегия обсъжда получените рецензии, въз основа на които ръкописите се приемат или отхвърлят.

Главният редактор си запазва правото на окончателно решение относно приемането на даден ръкопис.

История: Сп. „Балканско езикознание“  е основано като печатен орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН през 1959 г. от акад. Владимир Георгиев, който е негов главен редактор до 1987 г. В периода 1987 – 2004 г. той е наследен от акад. Иван Дуриданов, а след неговата кончина списанието е поето от проф. д.ф.н. Тодор Ат. Тодоров, който го ръководи до началото на 2008 г. Настоящият главен редактор на списанието е проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова (от 2008 г. – досега). До момента списанието се е утвърдило като едно от най-престижните български лингвистични издания. В него са сътрудничили редица изтъкнати български и чуждестранни езиковеди от няколко континента.

Рефериране и индексиране:

SCOPUS

ANVUR (National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes - Italy)

BRILL Linguistic Bibliography

ERIH Plus

L'Année philologique

MLA International Bibliography – Pro-Quest

EBSCO Host

CEEOL

Национален център за информация и документация (НАЦИД)


Списанието се реферира и в следните издания: “Die Sprache” (Австрия), “Zeitschrift für Balkanologie” (Германия), “Rocznik Slawistyczny” (Полша), “Revue des études sud-est européennes” (Румъния), “Българистика” (България).

 

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio