Новини

Покана за тематичен брой 2, том LXII (2023)

Срок за изпращане на ръкописите: 31 август 2023 г.

"Глаголицата и нейното влияние върху балканските култури. 1160 години от създаването на глаголицата на Константин Кирил-Философ"

         Писмеността е основен фактор в развитието на всички езици. Създаването на глаголицата от св. Константин Кирил-Философ (863–2023) дава началото на старобългарския книжовен език и обуславя неговото огромно влияние на Балканите, в Централна и Югоизточна Европа през Средновековието и Новото време. Списание „Балканско езикознание“ посвещава книжка на тази годишнина и кани млади и утвърдени изследователи с разработки от областта на: балканизмите в старобългарския език; всички езикови аспекти на проучване на балканските езици; теорията и практиката на връзките между книжовните езици и диалектите; модерните направления в балканското езикознание. Стремежът е да се свържат традиционните методи на изследване с иновационните и да се попълнят данните за съвременното състояние на балканистиката в Европа и по света.

 

 

///

  • Първа книжка от том LX (2021 г.) на сп. „Балканско езикознание“ излезе от печат. Броят е посеветен на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов, дългогодишен член на редакционната колегия на списанието и изтъкнат български езиковед. Можете да намерите съдържанието на специалния брой на сайта на списанието. 
  • Втора книжка (2020 г.) на сп. „Балканско езикознание“ излезе от печат. Можете да намерите съдържанието на броя публикувано на сайта на списанието. 

 

  • Първа книжка (2020 г.) на сп. „Балканско езикознание“ e посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван Дуриданов, който е дългогодишен главен редактор на списанието в периода 1987 – 2004 г. Можете да намерите съдържанието на броя публикувано на сайта на списанието. 

///


   

  • През 2019 г. том LVIII, кн. 1 и кн. 2 на сп. „Балканско езикознание“ се посвещават на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

 ///

  • От началото на 2019 г. сп. „Балканско езикознание“ е официално одобрено за индексиране и рефериране в база данни SCOPUS. 
Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio