ИНСТРУКЦИИ КЪМ АВТОРИТЕ

 

Сп. „Балканско езикознание“ публикува само материали, които отговарят на неговия тематичен обхват.

В сп. „Балканско езикознание“ се приемат публикации на следните езици: английски, френски, немски и руски.

Ръкописите не трябва да надвишават 15 страници (1800 знака на страница).

Ръкописите следва да се изпращат в електронен вариант (e-mail or CD), записани като *.doc или *.docx файл и да са придружени от съответния *.pdf.

Ако в текста са използвани шрифтове, различни от Times New Roman, те също трябва да бъдат изпратени. Моля Ви, използвайте САМО Unicode шрифтове.

РЕЦЕНЗИРАНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Ръкописите, които отговарят на тематиката на списанието, подлежат на двойно анонимно рецензиране, въз основа на което се приемат или отхвърлят. Изпращането на ръкопис не гарантира публикуването му в сп. „Балканско езикознание“.

Като рецензенти в списанието са привлечени голям брой учени от различни научни институции в България (СУ, ПУ, ВТУ, ЮЗУ, различни институти на БАН), а също така и от чужбина (Германия, Полша, Чехия, Румъния, Русия, Гърция, Албания, Австрия, Хърватия, САЩ). 

АВТОРСКИ ЕКЗЕМПЛЯР

Всеки автор има право да получи по един екземпляр (на хартия) от съответния брой на сп. „Балканско езикознание“, в който е включена неговата публикация. Електронни файлове на статиите, не се публикуват в лични профили, социални мрежи и пр. без изричното позволение на издателите.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОПИСИТЕ

Ръкописите трябва да започват със следните елементи:

 • Автор(и) в оригинал
 • Заглавие
 • Резюме
 • Ключови думи

и да завършват със следните елементи:

 • Благодарности
 • Бележки
 • Цитирана литература
 • Съкращения
 • Месторабота на автора

Заглавната страница да се оформи както следва:

Всички имена на автора да се изпишат в следния ред:

 • Лично(и) име(на), Фамилно(и) име(на), град
 • Заглавие в оригинал
 • Имена на латиница
 • Заглавие на английски език

Резюме:

 • Да бъде написано на английски език
 • Да описва основните цели на изследването
 • Да представя в синтезиран вид най-важните резултати от изследването и тяхното значение
 • Да не надвишава 350 думи

Ключови думи: не повече от 6 на брой на английски език

Графики и таблици:

Графиките таблиците и илюстрациите трябва да бъдат номерирани и включени в текста там, където се споменават за първи път, а не в края на текста.

Бележки:

Бележките следва да се разположат след текста, а не под линия. Размер на шрифта 10 пункта.

Цитиране вътре в текста:

NB! Моля, не използвайте бележки под линия за цитиране!

Използвайте фамилното имена на автора и година на публикацията в кръгли скоби както следва:

При цитиране на публикации на латиница

Цитиране на цяло произведение:

One such example is Dan Dana’s analysis of the heritage of Zalmoxis (Dana 2008).

Цитиране на определена страница:

The deverbative noun … (Hamp 1982: 165-166; Markey 1985: 209).

Как правило, чем выше мотивирована супплетивная форма, тем больше шансов она имеет на сохранение (Dressler 1986: 41-44).

Таким образом, именно эти приведенные структурные преференции (универсальные и системозависимые), оказались определяющими для направления изменений (Hentschel & Menzel 2002: 39-43).

Когато името на автора е споменато в изречение от текста:

Понятие было введено одним из главных теоретиков данной теории – В. У. Вурцелем (Wurzel 1989: 70-111).

При цитиране на публикации на кирилица или на гръцки език

NB! При транслитериране на кирилица или гръцка азбука, спазвайте правилата за транслитерация, утвърдени от съответната държава, напр. българските имена и заглавия следва да се транслитерират според Закона за транслитерация на Р. България1.

Both languages shared the devoicing of the PIE glottalic stops (Дуриданов / Duridanov 1976: 101).

These are the object of detailed analyses in his numerous and interrelated publications (Дуличенко / Dulichenko 1981).

Касаткин проанализировал особенности говора с. Татарица (Касаткин / Kasatkin 2008).

Цитиране на електронни източници в текста:

NB! Цитирайте електронни страници в текста по начина, по който се цитира всеки друг източник, като използвате името на автора и датата в скоби. Ако авторът е неизвестен, използвайте заглавието и датата (при дълги заглавия, изпишете първите няколко думи само). На всяко цитиране на електронен източник трябва да отговаря съответната статия и в списъка с цитираната литература.

Цитирана литература

Списъкът с цитираната литература трябва да бъде подреден по азбучен ред (латиница, кирилица, гръцка азбука), като заглавията, изписани с кирилска и гръцка азбука следва да се дадат транслитерирани в квадратни скоби веднага след оригиналния текст. Виж примерите отдолу!

NB! При транслитериране на кирилска и гръцка азбука, спазвайте правилата за транслитерация, утвърдени от съответната държава, напр. българските имена и заглавия следва да се транслитерират според Закона за транслитерация на Р. България2.

Книги с един автор:

Lewis 2002: Lewis, G. The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. New York: Oxford University Press.

Mladenova 2007: Mladenova, O. M. Definiteness in Bulgarian: Modelling the Processes of Language Change. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. [Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 182].

Андрейчин 1942: Андрейчин, Л. Основна българска граматика. София: Хемус. [Andreychin 1942: Andreychin, L. Osnovna balgarska gramatika. Sofia: Hemus.].

Георгиев 1957: Георгиев, Вл. Тракийският език. София: БАН. [Georgiev 1957: Georgiev, Vl. Trakiyskiyat ezik. Sofia: BAN.].

Книги с повече от един автор:

Thomason & Kaufmann 1991: Thomason, S. & Kaufmann, T. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.

Килева-Стаменова, Денчева 1997: Килева-Стаменова, Р., Денчева, Е. Речник на „неверните приятели на преводача“. Пловдив: Lettera. [Kileva-Stamenova, Dentscheva 1997: Kileva-Stamenova, R., Dencheva, Е. Rechnik na „nevernite priyateli na prevodacha“. Plovdiv: Lettera.].

Когато един автор има повече от една публикация в дадена година:

Георгиев 1957а: Георгиев, Вл. Тракийският език. София: БАН. [Georgiev 1957a: Georgiev, Vl. Trakiyskiyat ezik. Sofia: BAN.].

Георгиев 1957б: Георгиев, Вл. По въпроса за носовите гласни в съвременния български език. – Български език, 7 (1957), 4, 353-376. [Georgiev 1957b: Georgiev, Vl.Po vaprosa za nosovite glasni v savremenniya balgarski ezik. – Balgarski ezik, 7 (1957), 4, 353-376.].

Публикации в сборници, енциклопедии и юбилейни сборници:

Lubotsky 2001: Lubotsky, A. The Indo-Iranian Substratum. In: Carpelan, C., Parpola, A., Koskikallio, P. (Eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations. Vammala: Finno-Ungaric Society, 301-317.

Таринска 1980: Таринска, Ст. Софроний Врачански, румънското общество и румънската литература. В: Русев, П., Ангелов, Б., Конев, И., Кицимия, Й., Велики, К., Ангелеску, М. (ред.): Българо-румънски литературни взаимоотношения през XIX век. София: БАН, 179-201.[Tarinska 1980: Tarinska, St. Sofroniy Vrachanski, rumanskoto obshtestvo i rumanskata literature. V: Rusev, P., Angelov, B., Konev, I., Kicimiya, Y. Veliki, K., Angelesku, M. (red.): Balgaro-rumanski literaturni vzaimootnosheniya prez XIX vek. Sofia: BAN, 179-201.].

Публикации в периодични издания (списания и поредици):

Mihajlova 2006: Mihajlova, B. Quelques cas possibles du “pendant inverse” de la loi Sievers. – Linguistique balkanique, XLV (2006), 3, 419-428.

Weigand 1921: Weigand, G. Die bulgarischen Rufnamen, ihre Herkunft, Kürzungen und Neubildungen. – Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig, XXVI-XXIX, 104-192.

Мирчев 1952: Мирчев, К. За периодизацията на историята на българския език. – Известия на Института за български език, 1 (1952), 194-202. [Mirchev 1952: Mirchev, K. Za periodizaciyata na istoriyata na balgarskiya ezik. – Izvestiya na Instituta za balgarski ezik, 1 (1952), 194-202.].

Речници:

REW = Meyer-Lübke, W. 1991. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.

БЕР = Български етимологичен речник. София: БАН. 1971-.[BER = Balgarski etimologichen rechnik. Sofia: BAN. 1971-.].

Електронни ресурси:

Книги:

Dereń 2005: Dereń, B. Pochodne nazw własnych w słowniku i w tekscie. Opole: “Uniwersytet Opolski”, 2005. [Studia i Monografie, Nr 348]. http://www.sbc.org.pl/Content/77263/Pochodne%20nazw%20w% C5%82asnych%20w%20s%C5%82owniku%20i%20w%20tek%C5%9Bcie.pdf, retrieved on 09.10.2015.

Статии:

Rose-Redwood & Alderman 2011: Rose-Redwood, R. & Alderman, D. Critical Interventions in Political Toponymy. – ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 10 (2011), 1, 1-6. <http://www.acme-journal.org/index.php/acme/article/view/879/735>, retrieved on 06.11.2016.

Интернет страници:

Езикови справки.<http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/>, дата на достъп 20.08.2017. [Ezikovi spravki.<http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/>, data na dostap 20.08.2017].

 

 

МОДЕЛ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Име ФАМИЛИЯ (град)

(шрифт Times New Roman, курсив, 11 пункта, центрирано)

ЗАГЛАВИЕ ЗАГЛАВИЕ ЗАГЛАВИЕ

(шрифт Times New Roman, подчертано, само с главни букви, 11 пункта, центрирано)

Name FAMILY (city)

[Title in English]

 

Abstract: шрифт Times New Roman, normal, 10 пункта, подравнен

Keywords: шрифт Times New Roman, normal, 10 пункта, подравнен

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст шрифт Times New Roman, normal, 11 p., подравнен

БЛАГОДАРНОСТИ

font Times New Roman, normal, 10 p., justified

БЕЛЕЖКИ

font Times New Roman, normal, 10 p., justified

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

font Times New Roman, normal, 10 p., justified

СЪКРАЩЕНИЯ

font Times New Roman, normal, 10 p., justified

 

МЕСТОРАБОТА НА АВТОРА

Prof. PhD Name Family name

University of…

City, Country

e-mail:…

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio