За списанието

„Балканско езикознание“ е международно академично списание, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, което излиза от 1959 г. без прекъсване. „Балканско езикознание“ излиза 2 пъти годишно – кн. 1 – месец юни; кн. 2 – месец декември. Всички материали, публикувани в списанието, преминават през процедура на  двустранно анонимно рецензиране.

ISSN: 0324-1653

Цели и обхват на списанието:  „Балканско    езикознание“  публикува  оригинални  изследвания  по  теоретични проблеми на балканското езикознание, на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, както и на връзките с други индоевропейски и неиндоевропейски езици. На страниците на списанието намират място и статии, представящи емпирични изследвания, посветени на различни синхронни и диахронни проблеми в балканските езици.  В рубриките „Рецензии“ и „Хроника“ се поместват рецензии за значими трудове в областта на балканистиката и европеистиката, както и информация за научни събития, свързани с тематиката на изданието.

Рецензиране на ръкописите: Ръкописите, които отговарят на тематиката на списанието, подлежат на двойно анонимно външно рецензиране, въз основа на което се приемат или отхвърлят. Всеки ръкопис се оценява от двама рецензенти, а в случай на противоположни оценки се изпраща на трети рецензент. Изпращането на ръкопис не гарантира публикуването му в сп. „Балканско езикознание“.

Като рецензенти в списанието са привлечени голям брой учени от различни научни институции в България (СУ, ПУ, ВТУ, ЮЗУ, различни институти на БАН), а също така и от университети и изследователски центрове в чужбина (Германия, Полша, Чехия, Румъния, Русия, Гърция, Албания, Австрия, Хърватия). 

История: Сп. „Балканско езикознание“  е основано като печатен орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН през 1959 г. от акад. Владимир Георгиев, който е негов главен редактор до 1987 г. В периода 1987 – 2004 г. той е наследен от акад. Иван Дуриданов, а след неговата кончина списанието е поето от проф. дфн Тодор Ат. Тодоров, който го ръководи до началото на 2008 г. Настоящият главен редактор на списанието е проф. дфн Анна Чолева-Димитрова (от 2008 г. – досега). До момента списанието се е утвърдило като едно от най-престижните български лингвистични издания. В него са сътрудничили редица изтъкнати български и чуждестранни езиковеди от няколко континента.

Рефериране и индексиране:

SCOPUS

ANVUR (National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes - Italy)

BRILL Linguistic Bibliography

ERIH Plus

L'Année philologique

MLA International Bibliography – Pro-Quest

EBSCO Host


Списанието се реферира и в следните издания: “Die Sprache” (Австрия), “Zeitschrift für Balkanologie” (Германия), “Rocznik Slawistyczny” (Полша), “Revue des études sud-est européennes”   (Франция), “Българистика” (България).

 

Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio