Новини

  • Първа книжка (2020 г.) на сп. „Балканско езикознание“ e посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван Дуриданов, който е дългогодишен главен редактор на списанието в периода 1987 – 2004 г. Можете да намерите съдържанието на броя публикувано на сайта на списанието. 

///

  • През 2020 г. редакционната колегия на сп. „Балканско езикознание“ планира да издаде тематичен брой под надслов „Езикови контакти и влияния на Балканите“. Този специален брой си поставя за цел да предложи нови изследвания върху неизяснени до момента аспекти на взаимните влияния между балканските езици на различни равнища: фонетично, граматично, лексикално, синтактично и пр. Проблематиката, свързана с взаимоотношенията между езиците на Балканите, продължава да бъде актуална и днес, като се организират международни научни форуми и се провеждат научни проекти. В тази връзка новите теоретични постановки в областта на езиковите контакти дават възможност дори да бъдат ревизирани някои от постулатите на Балканския езиков съюз, а широката теоретична рамка на изследванията, свързани с езиковите контакти, позволява да се обяснят редица особености в балканските езици.
  • Каним Ви да вземете участие в тематичния брой със статия на английски, немски, френски или руски език.
  • Краен срок за изпращане на материали 31 август 2020 г.

  ///


   

  • През 2019 г. том LVIII, кн. 1 и кн. 2 на сп. „Балканско езикознание“ се посвещават на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките.

 ///

  • От началото на 2019 г. сп. „Балканско езикознание“ е официално одобрено за индексиране и рефериране в база данни SCOPUS. 
Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio