Задача 1

Автомат за разпознаване на формите на пия, пея, плача

Крайният автомат е абстрактно устройство, способно да установи дали дадена му последователност от елементи (например дума — последователност от букви или морфеми, изречение — от думи и т.н.) принадлежи на определено множество, или не. Автоматът обработва последователността елемент по елемент от начало до край. Във всеки момент той се намира в някакво състояние (състоянията са краен брой — затова говорим за краен автомат), което заедно с поредния елемент определя следващото състояние. Едно състояние е начално — от него започва работата на автомата. Някои състояния са заключителни — ако автоматът се окаже в едно от тях, когато свършат елементите, значи е разпознал последователността като принадлежаща на множеството.

На схемата по-долу виждате краен автомат, който разпознава всички форми на българския глагол пера в сегашно, минало несвършено и минало свършено време. Състоянията са изобразени като възли в графа (с начално състояниеst и заключителни състояния end); стрелките показват от кое състояние към кое можем да минем, а буквите до тях — каква буква трябва да „прочетем“, за да стане преходът.

dia1

А този автомат разпознава формите за сегашно, минало несвъшено и минало свършено време на глагола поя:

dia2

Следващата схема изобразява автомат, който може да разпознае всички форми за сегашно, минало несвършено и минало свършено време на глаголите пия, пея и плача. Само че буквите, съпровождащи стрелките, са пропуснати. Възстановете ги. 

dia3

Последно модифициране: сряда, 10 април 2024, 20:27