ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА 2023

За информация относно състезанието можете да се свържете с нас на: teacher@ibl.bas.bg.

I. Организатор на Състезанието

Организатор на Състезанието по компютърна лингвистика (наричан по-долу ОРГАНИЗАТОР) е Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, и ЕИК 000665498. За контакти: телефон 02 979 2940, имейл: ibl@ibl.bas.bg.

Настоящите официални правила са достъпни за целия период на Състезанието на следния интернет адрес: https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/rules/.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя правилата и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в Състезанието следва сами да се информират на интернет страницата на Състезанието (https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/) или платформата за провеждане (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3) за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на Състезанието

Периодът за провеждане на Състезанието е от 10:00 на 8 май 2023 година до 13:00 на 8 май 2023 година. Организаторите си запазват правото да прекратят Състезанието по всяко време, като информират всички регистрирани потребители за прекратяването му.

След 12.05.2023 година задачите от Състезанието и техните отговори ще са достъпни в интернет без състезателен характер.


III. Условия за участие в Състезанието

Състезанието е предназначено за ученици в прогимназиален или гимназиален етап на обучение.

Право на участие в Състезанието имат всички ученици на територията на Република България (без ограничение във възрастта).

Всеки участник в Състезанието може да участва само веднъж, с една регистрация.


IV. Правила на Състезанието

1. Условия за участие

1.1. За да се включи в Състезанието, всеки участник трябва да реши три задачи, публикувани на платфомата за провеждане на Състезанието (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3).

1.2. Участието в Състезанието изисква регистрация и попълване на Въпросник със следните данни: име и фамилия, валиден имейл адрес, клас, училище, град и съгласие, че участникът е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛАТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО.

2. Механизъм на Състезанието

2.1. Състезанието по компютърна лингвистика е част от проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Състезанието се състои в решаването на три задачи по компютърна лингвистика. Задачите ще бъдат достъпни от 10:00 до 13:00 часа на 8 май 2023 година след регистрация от 10:00 часа на 19 април до 10:00 часа на 8 май 2023 година.

2.2. Всеки участник трябва да предаде решението на задачите посредством платформата за провеждане на Състезанието (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3) до 13:00 на 8 май 2023 година.

2.3. Организаторът има право да отхвърли дадено решение, ако в текста се съдържат части, които са в нарушение на морални или нравствени норми.

2.4. Получените решения на задачите ще бъдат проверени от комисия. Резултатите ще бъдат обявени в 12:00 часа на 12 май 2023 година (петък) на страницата на Състезанието (https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/) и на платформата за провеждане на Състезанието (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3).

2.5. С участието си в Състезанието потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.6. Забранен е всякакъв вид манипулиране на Състезанието и Организаторът си запазва правото при установяване на такова да дисквалифицира участници.


V. Награди

1. Видове награди

1.1. Първа награда – грамота за първо място, специална награда и тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

1.2. Втора награда – грамота за второ място и тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

1.3. Трета награда – грамота за трето място и тениска с надпис „Написаното остава. Пиши правилно!“.

1.4. Поощрителни награди.

1.5. Организаторите могат да присъдят повече от една награда в дадена категория, както и да учредят други награди.

1.6. Награждаване на победителите в Петото състезание по компютърна лингвистика 2023 (класираните на първо място и отличилите се в другите категории, определени от организаторите) ще се проведе на 19.05.2023, от 11:00 ч. в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски“ №124, София 1000). Награждаването на победителите в Състезанието се организира с подкрепата на ГД „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Информация за награждаването ще бъде дадена на наградените след обявяването на резултатите

2. Механизъм за разпределение на наградите

2.1. Победителите в състезанието се определят от комисия, която проверява решенията на задачите. Комисията включва участници от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Института по математика и информатика при Българската академия на науките, както и членове на Националната комисия за организиране и провеждане на Ученическата олимпиада и Националното състезание по лингвистика.

2.2. Победителите в състезанието и верните отговори ще бъдат обявени на интернет страницата на Състезанието (https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/) и на платформата за провеждане на Състезанието (https://ibl.bas.bg/moodle/course/view.php?id=3). 

2.3. В случай, че по време на Състезанието бъде установено, че един и същи участник се е регистрирал повече от един път и е спечелил повече от една награда, то за валидна регистрация се смята първата по време регистрация и организаторите имат право да откажат следващите награди.

3. Получаване на наградите

3.1. Награждаването на победителите (на първо, второ и трето място, както и отличените участници в другите категории) ще се проведе на 19.05.2023, от 11:00 ч. в Дома на Европа (ул. „Георги С. Раковски“ №124, София 1000)

3.2. Класираните на първо, второ и трето място, както и отличените участници в другите категории, трябва да се свържат с организаторите след 12 май на teacher@ibl.bas.bg, за да потвърдят участието си в церемонията.

3.3. Организаторите имат ангажимент да се свържат с останалите участници, които ще получат награда, на имейл адреса, посочен от тях във формата за регистрация. Тези участници ще получат наградите си по пощата на посочен от тях пощенски адрес.

3.4. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

3.5. Организаторите не носят отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и с него не е бил установен контакт във връзка със спечелената от него награда.


VI. Прекратяване на Състезанието

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

VII. Други условия

1. Организаторите на Състезанието не носят отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имейл или пощенски адрес.

2. Организаторите не поемат отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на Състезанието.

3. Организаторите на Състезанието не са длъжни да водят кореспонденция с участници относно претенции, свързани с изтичане на срока на Състезанието или по други подобни поводи.

4. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Състезанието при настъпване на обстоятелства извън техния контрол.

5. Организаторите не носят отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.

6. Организаторите могат да заличават регистрация на потребител в Състезанието, ако е въведена невярна или непълна информация. Организаторите могат, но не са длъжни да информират участника по имейла за установеното несъответствие.

7. Възникнал спор между организаторите и участниците в Състезанието се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

Условия за обработване на личните данни на участниците в Състезанието по компютърна лингвистика

Организатор на Състезанието по компютърна лингвистика (наричан по-долу ОРГАНИЗАТОР) е Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, и ЕИК 000665498. За контакти: телефон 02 979 2940, имейл: ibl@ibl.bas.bg.

1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в Състезанието в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

2. С регистрацията си в Състезанието участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на това състезание, съобразно със ЗЗЛД.

3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

4. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.

5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в състезанието да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Състезанието.

6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Състезанието.

7. Всеки участник в Състезанието има право, съгласно ЗЗЛД, да поиска:

7.1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора.

7. 2. Да упражни и други свои права съгласно ЗЗЛД.

8. За да упражни правата си по т. 7.1. и т. 7.2., участникът трябва да подаде на адреса на Института за български език, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, офис 504, писмено заявление до директора на Института за български език, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от подаването му.

Общите условия и правилата са достъпни в платформата и на сайта: https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/rules/.


Щракнете върху https://ibl.bas.bg/CL_Olympiad/rules/, за да отворите ресурса.