За публикация се приемат научни студии, които са с обем между 20 и 99 стандартни страници (от 36 000 до 178 200 знака). Разглеждат се само оригинални трудове, които не са публикувани на друго място (в печатен и/или електронен вид). Всеки предложен за публикация авторски ръкопис подлежи на рецензиране от двама анонимни рецензенти.

Срокът за депозиране на студии е не по-късно от 31 януари на текущата календарна година. Обичайният срок за предаване на приетите за печат студии в окончателен вид е 31 май.

Ръкописи, които не са били приети за печат за текущата година, не се връщат и ще бъдат разглеждани за приемане за печат през следващата година само ако авторът отново ги предложи за включване в съответния том.