2023, том XXXVI

СЪДЪРЖАНИЕ

Ирина Щенгер, Таня Августинова. Уеббазирани експерименти в областта на опосредстваното рецептивно многоезичие (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.01

Христина Кукова. Предикати за активна перцепция и особености на фреймовите им елементи (pdf, резюме), DOI: 110.47810/PIBL.XXXVI.23.02

Верка Сашева. Ковид лексиката в българския медиен дискурс и в официалната нормативна държавна документация (с оглед на иновативните тенденции в българската граматика и (не)отклоненията от правописната норма) (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.03

Теодора Кръстева. Адективните устойчиви сравнения в българския и в руския език (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.04

Виктория Петрова. Полуавтоматично разработване на многоезикови терминологични ресурси (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.05

Елка Мирчева. За значенията на глаголите облагати/обложити и техни деривати в старата славянска книжнина (към въпроса за развоя на семантичната структура на думата в историята на българския език) (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.06

Марияна Цибранска-Костова. Преводът на „Паноплия догматика“ от Евтимий Зигавин в палеославистиката: състояние на изследванията и перспективи (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.07

Пиринка Пенкова. Алегоричната екзегеза (Приточное богословие) в славянския превод на посланието до Маркелин за тълкуването на псалмите (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.08

Татяна Брага. Бележките на българските книжовници дамаскинари – (без)ценен източник за културната и езиковата история (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.09

Георги Митринов. Историческа антропонимия от с. Кобалища, Драмско (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.10

Георги Минчев. Лодзката славистика и българистика – факти и бележки за годините след II световна война, а по-подробно – за годините 1995 – 2022 (pdf, резюме), DOI: 10.47810/PIBL.XXXVI.23.11