Годишникът „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” е продължение на „Известия на Института за български език“, който излиза в периода 1951 – 1985 г. В него се публикуват научни студии и статии, посветени на българския език (съвременно състояние, история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици, теоретични и методологични лингвистични изследвания), които поради своя обем не могат да бъдат включени в езиковедски списания или да излязат като отделни книги. Част от томовете, които излизат веднъж годишно, са тематично профилирани.

ISSN 0323-9934 (печатно издание)
ISSN 2603-3402 (онлайн издание)