В годишника „Известия на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се публикуват научни трудове, в които се изследва българският език (съвременно състояние и история на българския език, старобългарски език, диалектология, връзки на българския език с други езици, теоретични и методологични лингвистични изследвания). Тези трудове поради своя по-голям обем не могат да бъдат включени в пълния си вид в научни списания, но в същото време не достигат нужния обем за отделни монографии. За публикуване се приемат само оригинални изследвания, т.е. такива, които не са били публикувани преди (било отпечатани на хартия, било в електронен вид). Получените ръкописи се рецензират от двама анонимни рецензенти.