Отдавам се на мисли какво ми се удава

публикувано в: Значение на думите, Лексика | 0

Мария Тодорова

Попадали ли сте на изречения като Английският език ми се удава (отдава). Чудили ли сте се коя е правилната глаголна форма? Отговорът е: и двете, стига да владеем тънкостите на синонимната употреба.
Глаголите „отдава ми се“ и „удава ми се“ са синонимни в следните значения:
1. Справям се лесно, усвоявам нещо с лекота: Шиенето, писането, карането на колело, чуждите езици, мисленето ми се удават (отдават). Удаваше (отдаваше) му се да рисува и пее.
2. Успявам, съумявам да извърша нещо: Удаде (отдаде) ми се да развъдя тази порода.
3. Улавям удобен момент да извърша нещо: Удаде (отдаде) им се възможност да видят оригинала на „История славянобългарска“.
Когато употребявате тези значения, изборът на „отдава ми се“ или „удава ми се“ е изцяло ваш. Нека да обърнем внимание и на това, че синонимната употреба на глаголите „удава ми се“ и „отдава ми се“ и звуковата близост на двете глаголни форми не бива да ни подвежда да смесваме значенията им със значенията на глаголите „отдавам се“ и „отдавам“. В посочените по-горе синонимни значения „удава ми се“ и „отдава ми се“ се употребяват само в трето лице единствено и множествено число в комбинация с кратката дателна форма на личното местоимение и частицата се. Употреби от типа аз се удавам, ти се удаваш, вие се удавате очевидно са неправилни.
Внимавайте в случаи като: Отдавам (влагам) цялото си внимание; Отдавам се (погълнат съм) изцяло на семейството си; Отдавам (приписвам) грешките му на умората; Отдавам (поддавам) се на лоши страсти. В тези изречения употребените глаголи са с различно значение. Замяната на отдавам с удавам в подобни случаи е неправилна.

в. „Аз Буки“ Бр. 41, 8-14. X. 2015