Банкова сметка в лева

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Диана  Благоева

 

В банкови документи и в специализирани издания получиха разпространение изразите банкова сметка в лева, разплащане в лева, например:

Възможно ли е прехвърлянето на пари в евро по сметка в лева?

Избирате най-подходящия за Вас начин на разплащане в лева по банков път.

Особеното в тези случаи е употребата на бройна форма на съществителното лев. Коректна ли е тази употреба?

Нека припомним правилото. Бройна форма за множествено число имат съществителните от мъжки род, които означават нелица. Тази форма се употребява при съчетание на съществителното с числителни бройни (като пет, десет, сто), както и с думи като колко, няколко, толкова. Така че правилно е да се каже сто лева, няколко лева. Грешки от типа пет левове, няколко левове на практика не се допускат. Нарушение на правилото обаче е употребата на бройна форма на съществителните в съчетания, в които липсва числително бройно име или дума като колко, няколко, толкова. Точно такъв е случаят с приведените по-горе примери. Правилно е да се каже сметка в левове, разплащане в левове. Интересно е, че грешка се допуска само при употребата на съществителното лев, но не и на други съществителни от мъжки род, означаващи национална валута. Едва ли някой би употребил например изрази като сметка (или разплащане) в долара/франка/форинта.

Затруднение може да породи също употребата на съществителните от типа лев, долар, франк в съчетание с думите хùляда, милион, милиард. Кое е правилно: сделка за хиляди/милиони/милиарди долари или сделка за хиляди/милиони/милиарди долара? Думите хùляда (за разлика от хиля̀да), милион, милиард са съществителни, а не числителни имена, затова след тях се употребява обикновена (а не бройна) множествена форма: хиляди/милиони/милиарди долари.

 

в. „ Аз Буки“ бр. 44, 2 – 8 ноември 2017 г.