Два метра и два термометъра

публикувано в: Граматика, Правопис | 0

Илияна Кунева

При съществителните имена от мъжки род, за­вършващи на –изъм, Ъ изпада в множествено число и при членуваните форми в единствено число: орга­низъм организми(те) – организма; организмът, но се запазва при образуване на бройната форма: два организъма. Предпоставка за неправилното изпадане на Ъ е фактът, че Ъ се запазва само в бройната форма на тези съществителни, която е и по-рядко срещана. Тук трябва да отбележим, че повечето съществител­ни, завършващи на –изъм, въобще не се употребяват с форма за множествено число и с бройна форма (аван­тюризъм, героизъм, социализъм и мн. др.). Посочени­те фактори са причина за неправилно изпадане на Ъ в бройната форма на сравнително ограничен брой съ­ществителни – например *два механизма вместо пра­вилното два механизъма; *три фразеологизма вместо правилното три фразеологизъма.

При друга група съществителни от мъжки род, които не завършват на –изъм, като алгоритъм, бино­къл или кадър, Ъ се запазва при бройната форма, но също и при членуваните форми в единствено число, тоест изпада само в множествено число: алгоритъм алгоритъма; алгоритъмът алгоритми(те) – два алгоритъма. Поради факта, че тези съществителни са по-многобройни и с по-често употребявана бройна форма, при тях запазването на Ъ не е предпоставка за чести грешки: два динозавъра, два диоптъра, няколко дубъла и т. н.

Съществителните, при които има изпадане на Ъ и в бройната форма, са относително малко на брой, на­пример метър, километър, сантиметър, милиметър, литър: два метра, няколко километра, пет литра. Важно е да се обърне внимание и на още една особе­ност – сложните съществителни, които са образувани с –метър и означават най-общо ‘уред за измерване’ – амперметър, барометър, термометър, имат бройна форма с Ъ: два термометъра за разлика от два метра.

в. „Аз-буки“, бр. 19, 12 – 18. V. 2022 г.