Как да избегнем повторението на предлога НА

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева

Често при свързването на думите в по-дълги изрече­ния се налага да се използват повече предлози. Когато предлозите се повтарят, е препоръчителна замяната на някой от тях, ако това не нарушава смисъла. Целта е по- добро стилистично оформяне на изречението, например: На 14 март на сцената на Народния театър можете да гледате премиерата на дебютната пиеса на младия автор Иван Петров; по-добре: На 14 март на сцената на Народния театър можете да гледате премиерата на дебютната пиеса от младия автор Иван Петров. В случая значенията на предлозите на и от се припокри­ват и това прави замяната възможна.

Друг начин за избягване на повторението на предлога на е неговото изпускане. Това е допустимо при опреде­лени условия, например ако предлогът е след отглаголно съществително: за оказване помощ на пострадалите вм. за оказване на помощ на пострадалите. Изпускането е възможно, ако отглаголното съществително (в случая оказване) е образувано от глагол, който изисква пряко до­пълнение, т.е. допълнение без предлог: оказвам помощ. Когато обаче отглаголното съществително е членувано, употребата на предлога е задължителна: оказването на помощ на пострадалите (а не: *оказването помощ на пострадалите). Разбира се, изпускането на предлога е изцяло с цел да се разтовари изречението от многократното повторение, без това да е задължително, например: „утвърждаване (на) Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления в рамките на…“. И в два­та случая – със или без първия предлог на, изречението е правилно. С изпускането на предлога на при повтарянето му не бива да се прекалява, а да се използват и други въз­можности за стилистична редакция.

в. „Аз-буки“, бр. 15, 9 април – 15 апри 2020 г.