Как се пишат думите, образувани от абревиатури?

публикувано в: Правопис | 0

Диана Благоева

 

Образуването на думи, производни от абревиатури и акроними, не е ново явление. Забелязва се, че в езика на съвременните медии то е особено активно. Изписването на такива думи в много случаи е непоследователно и се натъкваме на най-разнообразни варианти. Така например наред с формите гербаджия и гербер (със значение ‘член на ГЕРБ’) по страниците на вестниците и в интернет откриваме също ГЕРБаджия, ГЕРБ-аджия, ГЕРБ-ер; наред с дедесар, сотаджия, дансаджия срещаме и ДДС-ар, СОТ-аджия, ДАНС-аджия; випаджия се изписва също като ВИП-аджия и дори VIP-аджия.

При вариантите от типа ГЕРБ-ер, ГЕРБаджия, VIP-аджия, НДСВ-ец към абревиатурата (съответно ГЕРБ, VIP, НДСВ) е прибавена (слято или с тире) определена наставка. Подобно изписване може да обясним с желанието да бъде подчертана словообразувателната връзка на думата със съответната абревиатура и да бъдат избегнати недоразумения, ако новообразуваната дума съвпада с вече съществуваща в езика (както е в случая с гербер ‘член на ГЕРБ’ и гербер ‘вид цвете’). Това изписване обаче противоречи на правописните норми на българския език. В книжовната практика не е допустимо основата и наставката на думата да се съединяват чрез тире и да бъдат изписвани по различен начин – съответно с главни и малки букви, с латинска и кирилска графика.

Правилният начин за изписване на думи, образувани от абревиатури и акроними, е следният: седесар, сотаджия, дансаджия. В случаите, когато произвеждащата основа е абревиатура, която е съставена изцяло от съгласни, при образуването на новата дума тя се „озвучава“: дедесар (от ДДС, произнасяно като „дедесе“), ендесевеец (от НДСВ, произнасяно като „ендесеве“). Тези правила важат и за думите, образувани от чужди по произход абревиатури, които освен това следва бъдат изписвани изцяло с кирилска графика: випаджия, натовец.

 

в. „Аз Буки“ Бр. 2, 14. I – 20. I. 2016