Каква е разликата между епидемичен и епидемиологичен?

Надежда Костова

Борбата с новия коронавирус породи и езиков въпрос: епидемична или епидемиологична е обста­новката в страната и в света? Очевидно е, че двете думи са свързани с медицинския термин епидемия – ‘широко разпространение на заразна болест’. Обаче прилагателните имена епидемичен и епидемиологи­чен имат различни значения.

Прилагателното име епидемичен означава ‘който предизвиква епидемия’ (епидемични заболявания, епидемичен хепатит) и ‘който е свързан с епидемия’ (епидемичен риск, епидемична ситуация).

Прилагателното име епидемиологичен е обра­зувано от съществителното име епидемиология – ‘дял от медицината, който изучава епидемиите’. От това съществително е образувана и думата епи­демиолог – ‘лекар, специалист по епидемиология’. Значението на прилагателното епидемиологичен е ‘който се отнася до епидемиология’ (епидемиологи­чен анализ, епидемиологични изследвания).

Следователно отговорът на въпроса е следният: правилно е словосъчетанието епидемична обстанов­ка. Него трябва да употребяваме, когато говорим за разпространението на коронавируса.

Кое словосъчетание трябва да употребим, може да се провери, като заменим прилагателното име с опи­сателен израз: епидемична обстановка – обстановка, която е свързана с епидемия; епидемични заболява­ния – заболявания, които предизвикват епидемии; епидемиологични изследвания – изследвания, които се правят от науката епидемиология.

в. „Аз-буки“, бр. 30, 23 – 29. VII. 2020 г.