Намàлям и оцèням вместо намалявам и оценявам

публикувано в: Граматика | 0

Мария Китанова

Напоследък много често в речта на български политици и други публични личности се срещат глаголите намàлям, оцèням, прецèням вместо правилните намалявам, оценявам, преценявам.
Глаголите намалявам, оценявам и преценявам са от несвършен вид и се образуват от глаголи от свършен вид чрез наставки, като в случая се променя само видът на глагола, а лексикалното значение на образувания глагол остава същото: намалея > намалявам (‘ставам по-малък’), оценя > оценявам (‘определям стойността, цената или степента, величината, количеството на нещо’), преценя > преценявам (‘правя преценка, давам оценка, обикн. мислено, на някого или нещо; оценявам’).
В българския език за образуване на несвършени глаголи от съответните свършени се употребяват наставките -а-/-я-, -ва-, -ава-/-ява-, -ува-. При глаголите намалявам, оценявам и преценявам този процес се осъществява с наставката -ява-, която има много честа употреба и служи за образуване на редица глаголи, например настоявам, преброявам и мн. др. Глаголите от свършен вид представят действието цялостно, докато тези от несвършен вид представят действието в процеса на неговото извършване.
В приведените примери намàлям, оцèням, прецèням наблюдаваме неправилно образуване на глаголи от несвършен вид с наставка -я- и с промяна на ударението, което има смислоразличителна функция и е диалектна особеност. Среща се в диалектите от Югоизточна България. В българския книжовен език обаче отдавна са се установили глаголите с наставка -ява- намалявам, оценявам, преценявам и в него няма място за диалектни форми. Те са недопустими и в речта на публични личности.

в. „Аз-буки“, бр. 42, 21 – 27. X. 2021 г.