Още за образуванията с компонент е- в българския език

публикувано в: Лексика, Правопис | 0

Сия Колковска

Навярно мнозина са забелязали интензивната поява в писмена реч на непривични за езика ни образувания с първа съставка е- от типа: е-здравеопазване, е-документ, е-вестник. Първоначално тези образувания проникват в българския като заемки от английски, където моделът е много продуктивен, като съставката е- представлява съкращение от прилагателното electronic ‘електронен’. По-късно такива нови думи се появяват и на българска почва. В част от тях заета от английски е само първата им съставка е-, а вторият компонент е преведен, напр.: е-търговия (от англ. е-commerce), е-магазин (от англ. e-shop). В последните десетина години броят на образуванията с компонент е- значително нараства, като в най-новия Речник на новите думи в българския език („Наука и изкуство“, 2021) са регистрирани редица такива нови лексеми, например е-билет, е-винетка, е-карта и др.
Съставката е- постепенно се обособява като самостоятелен словообразувателен елемент и започва свободно да се свързва с широк кръг основи, при което възникват неологизми изцяло на домашна почва като е-фактура, е-реклама. В тях съставката е- се съотнася формално и смислово с прилагателното електронен. При това в редица случаи наред с образуванията с елемент е- съществуват паралелни словосъчетания с първи компонент електронен: е-рецепта и електронна рецепта, е-правосъдие и електронно правосъдие. Интересно е, че напоследък се регистрират някои образувания с елемент е-, в които той е използван с друго значение – ‘електрически’, напр.: е-такси, е-велосипед, е-скутер.

в. „Аз-буки“, бр. 23, 10 – 16. VI. 2021 г.