(С)Реброто в роднинските връзки

Цветелина Георгиева

 

Полублагородният метал СРЕБРО заема особено място при означаване на роднинските връзки. Ако при сключването на брак съпрузите си разменят златни халки, то 25 години след тази дата (по традиция) те се даряват със сребърни предмети (най-често пръстени). 25-годишният юбилей е известен като сребърна сватба.

Прилагателното сребърен обаче неправилно се употребява при назоваването на един от видовете кръвно родство – родство по съребрена линия (другият вид е родство по кръвна линия). Някои от нас (дали от незнание, или поради друга причина) го произнасят (и изписват) грешно като „родство по сребърна линия“. Прилагателното сребърен е образувано от съществителното сребро, но то няма нищо общо с вида на роднинските връзки. Трябва да се припомни, че родството по съребрена линия се отнася до отношенията между две или повече лица, които имат поне един общ родоначалник, без ѝдното да произхожда от предходното (напр.: братя, сестри, братовчеди), т.е. връзката между съребрените роднини е „успоредна“.

Прилагателното съребрен е образувано от съществителното РЕБРО с представка съ– и наставка –ен. В случая става въпрос, образно казано, за хора с роднинска позиция, съответстваща на местоположението на ребрата на човек или животно. И така, ако съребрените роднини произхождат от общ баща и обща майка, те са пълнокръвни. Ако обаче съребрените роднини имат само един общ родител, те са непълнокръвни. В случай че обща е майката, роднините се наричат едноутробни, а когато общ е бащата – еднокръвни.

 

в. „Аз Буки“ бр. 1, 4 – 10 януари 2018 г.