Чуждици ли са новите чужди думи?

публикувано в: Лексика, Чужди думи | 0

Атанаска Атанасова

Смỳти, киноа, влогър, биткойн – все нови думи, появили се през последните години в езика ни! Защо се случва това? Нормално и естествено ли е? А нямаме ли си наши думи, с които да заменим чуждите?

Както всички знаем, езикът непрекъснато се променя, като промените се свързват най-вече с появата на нови думи. Причините са напълно естествени и са резултат от:

  • развитието на обществото;
  • глобализацията;
  • разцвета на компютърните, информационните и телекомуникационните технологии и масовото им използване в ежедневието;
  • промените в обществено-икономическите отношения;
  • нововъведенията в различни области от живота.

Кои са новите думи? Най-често това са заети чужди думи, с които се назовават новопоявилите се предмети, явления и пр. и за които няма съответствия в български език (напр. таблет, хаштаг, чиа), или думи, образувани на родна почва с помощта на родни словообразувателни средства от заети вече чужди думи. Например от съществителното блог на родна почва се образуват глаголите блогирам, блогвам, блогна, блогувам, бложа, а от клик – съответно кликам, кликвам, кликна. По-рядко се срещат съществуващи в езика думи, при които в резултат от необичайна употреба възникват нови значения. Например думата пиратство развива значение ‘незаконно производство и разпространение на продукция, стоки и под.’, а думата слушалка от няколко години се използва и със значение ‘мобилен телефон’. Последният тип нови думи са такива думи, които представляват точно българско езиково съответствие на дадена чужда дума. Например думата мишка е родно съответствие на английската дума mouse, а словосъчетанието виртуална реалност на английското virtual reality. А думата селфи към коя от посочените групи нови думи принадлежи?

в. „Аз Буки“ Бр. 31, 30. VII. – 5. VIII. 2015