Търси ме продавачка

Светлозара Лесева   Сигурно при неформалното писмено общуване сте забелязали едно явление, „заразило“ глаголните форми за първо и второ лице множествено число, а именно – (част от) окончанието (-ме или -те) да се отделя от формата. В зависимост от глагола … Продължи

Кой е по-, пò, най-?

Мария Тодорова   Чудили ли сте се защо се пише по-смел юнак, но пò юнак от юнаците? Частиците „по“ и „най“ означават сравнение на степента, в която се проявява някакъв признак. Този признак може да е изразен чрез прилагателни и съществителни … Продължи

Чужди собствени имена

Има специални правила за правописа на чужди собствени имена, които съдържат служебни думи и членни форми. Такива собствени имена се пишат разделно. Правилно е: Абдул ал Кусин. Ако е употребено пълното име и членната форма или служебната дума попада между … Продължи

Изписване на адрес и час

При изписването на време с час, минути, секунди разделителният знак между единиците може да бъде: точка, запетая или двоеточие; трите знака са синонимни (напр. след 15.00 ч., след 15,00 ч., след 15:00 ч.). При изписването на улици, площади и под. … Продължи

Отървам (се) и оттатък

Глаголите отърва (се) – свършен вид, и отървавам (се) – несвършен вид, с ударение върху А, се пишат с едно Т. Вариантът отървам (се), с ударение върху Ъ, не е книжовен. Тези глаголи са образувани от корена -търв-, който се … Продължи

Сравнителна и превъзходна степен

При сравнителна и превъзходна степен се пише тире, когато частиците по- и най- се свръзват с прилагателни и наречия, напр. Той е по-голям от нея; Той говори най-високо. Частиците по и най могат да се свързват и със съществителни, глаголи … Продължи

Предлозите С и В

Предлозите С и В се удвояват по следните правила: 1) пред думи, които започват с буквите С, З и В, Ф; 2) пред цифри, чийто изговор започва с начално В или С, напр. във 2. клас; със 17 стотни повече; … Продължи

Изписване на числителни редни имена

публикувано в: Правопис, Числителни редни | 0

Числата от 1 до 4, когато означават числителни редни, се изписват по следния начин: 1-ви, 1-ва…; 2-ри, 2-ра..; 3-ти, 3-та…; 4-ти, 4-та. Този начин се запазва и когато това са последните цифри в съставни числителни, напр. 21-ви, 52-ри, 103-ти, 504-ти. … Продължи

Два кандидата се явиха на конкурс

Ивелина Стоянова Сигурно сте се замисляли как е правилно да се каже: Два кандидата се явиха на конкурс или Двама кандидати се явиха на конкурс. Правилото гласи, че бройна форма за множествено число имат само съществителни от мъжки род за нелица (напр. един стол – два … Продължи

Кога трябва да се превеждат чужди географски собствени имена на български език и кога – не?

Чуждите географски собствени имена са навлизали в българския език през годините и десетилетията по различни пътища и начини – пряко, по писмен път, в т. ч. чрез някой друг език като посредник. Те са се установили в определен вид, който … Продължи

1 4 5 6 7 8 9