За „чифтовете“ в българския език

Илияна Гаравалова

Виждайки заглавието, вероятно много от читателите ще се учудят какво толкова особено има в тази добре позната дума, че да се пише за нея езикова бележка. Не е необходимо да се прибягва до ползването на тълковен речник, за да е ясно на всеки носител на българския език, че съществително чифт означава най-общо двойка обекти от действителността, които функционират заедно: чифт волове, чифт чорапи, чифт панталони и др. И несъмнено това е така. Но ако чифтът съдържа два вола и два отделни чорапа, колко панталона съдържа чифт панталони?
Причината за наблюдаваното разминаване може да се търси в значението на малка група съществителни в българския език, които се състоят от два или повече отделни елемента, образуващи едно цяло. Затова те имат само форма за множествено число: клещи, гащи, потури, шалвари, джинси, дънки, панталони, ножици и др. Тъй като езикът се стреми да се освободи от подобна дефективност, част от тях развиват и форма за единствено число, напр.: панталон, ножица. Независимо от това обаче те пазят на семантично равнище представата за своята двусъставност. Затова, когато заявим, че имаме нужда от чифт панталони или чифт дънки, ние всъщност възнамеряваме да си купим само една дреха.

в. „Аз-буки“, бр. 32, 12 – 18. VIII. 2021 г.