Грешки при употребата на бройната форма

публикувано в: Бройна форма, Граматика | 0

Кристияна Симеонова

Правителството отпусна средства за членския внос на България в 10 европейски научноизследователски инфраструктури

Както знаем, според правилата на българската граматика бройна форма имат само съществителните имена от мъжки род за нелица (т.е. такива, които означават предмети, животни и пр.) и тази форма се използва след числителни бройни имена, числителни имена за приблизителност (напр. десетина, стотина и др.) и след думи за количество като няколко, колко, колкото, толкова. Съществителните имена, назоваващи лица, в споменатите случаи имат само форма за множествено число.
При употребата на бройната форма най-често срещаните грешки са две. Първата е нейната замяна с форми за множествено число при неодушевени предмети. В разговорния език и в медийни текстове често се срещат случаи като: *Училището получи десет нови компютри (вм. правилното компютъра); *Беше нападнат район с четири петролни кладенци (вм. правилното кладенеца); *Няколко критерии за членство бяха нарушени (вм. правилното критерия); *Силният вятър счупи пет прозорци (вм. правилното прозореца).
Втората грешка е обратната, т.е. употребява се бройна форма там, където трябва да има форма за множествено число, тъй като става въпрос за лица. Например: *Пет очевидеца видяха всичко (вм. правилното петима очевидци); Отсъстваха четири ученика (вм. правилното четирима ученици); *Шест работника пострадаха при авария (вм. правилното шестима работници).
Важно е да се знае, че някои съществителни означават и предмет, и лице, например: поп ‘карта за игра’ и ‘свещеник’; офицер ‘шахматна фигура’ и ‘военнослужещ’. Такива съществителни има бройна форма само когато означават предмет: Дойдоха ми 4 попа на това раздаване на картите, но Четирима попове отслужиха литургията.

в. „Аз-буки“, бр. 28, 14 – 20. VII. 2022 г.