БГ
Home » Iliana Kuneva, Assist. Prof.

Iliana Kuneva, Assist. Prof.

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Modern Bulgarian Language

Research interests:

  • language culture
  • syntax
  • pragmatics

Education and professional experience

Education and professional experience

2003 – 2007: B.A. in Bulgarian Philology, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2007 – 2008: М.А. in Linguistics, Faculty of Slavic Studies, Sofia University

2009 – 2011: PhD Student, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2014: PhD degree in Philology

2012 – 2015: Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2015 – ongoing: Chief Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research about the public attitudes and value orientations to the Standard Modern Bulgarian as a factor in codification of its rules (2017 – 2018), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund, member of the research team

Normative grammar of contemporary Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Contemporary orthographic practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Official spelling dictionary of Bulgarian. Enlarged edition, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar thought during the first half of the XX century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian grammar dictionaries. Dictionary of Bulgarian verb (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Publications

Monographs

Официален правописен речник на българския език. Глаголи [Official Spelling Dictionary of Bulgarian. Verbs (coauthor)]. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN 978-954-01-3154-2. (в съавторство)

Chapters in edited volumes:

Кунева, И. Въпроси на съгласуването в научните граматики от първата половина на ХХ век [Issues of Coordination in the Sentence in the First Scientific Grammars of Bulgarian]. – Български език. Приложение, 2015, с. 151 – 173. ISSN 0005-4283.

Articles in journals:

Кунева, Ил. Учтивата форма – история на кодификацията на нормите и съвременна практика. [Polite Form – History of Codification of the Rules and Contemporary Practice]. – В: Български език, Приложение, 2017, с. 105 – 113. ISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2017/IL-KUNEVA-full-105-113.pdf

Кунева, Ил. По-специфични случаи на удвояване на предлозите в и с. [Some Particular Cases of Doubling the Prepositions в and с]. – В: Български език, 65, 4, 2018, с. 166 – 168. ISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/4-2018/11-EZ-KULTURA-166-168-full.pdf

Кунева, Ил. Особености при писане на съставни собствени имена, включващи числително редно име. [The Spelling of Compound Proper Names with an Ordinal Numeral Component]. – В: Български език, 66, 3, 2019, с. 115 – 116. ISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/3-2019/11-Ez-kultura_str.%20115-116.pdf

Кунева, Ил. По-специфични случаи на употреба на бройната форма на съществителните в българския език. [Some Specific Cases of the Usage of the Count Form of Nouns in Bulgarian]. – В: Български език, 66, 4, с. 169 – 171, 2019. ISSN: 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/4-2019/10-Ez-kultura_BG_str.%20169-171.pdf

Кунева, Ил. Норма за употреба на възвратното притежателно местоимение. [Rule for the Use of the Reflexive Pronoun]. – В: Български език, Приложение № 1, 2019, с. 205 – 224. pISSN: 0005-4283; eISSN: 2603-3372.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf

Кунева, Ил. Норма за съгласуване по число при учтивата форма. [Rule for the Polite form]. – В: Български език, Приложение № 1, 2019, с. 266 – 285. pISSN: 0005-4283; eISSN: 2603-3372.

https://www.balgarskiezik.eu/p-2019-No1/PRILOZHENIE-1-2019.pdf

Кунева, И. Употреба на главни букви и кавички при транскрибирани собствени имена [The Use of Capital Letters and Colons in Transcribed Proper Names]. – Български език, кн. 3, 2016, с. 70 – 80. ISSN 0005-4283.

Кунева, И. Случаи на колебания в съгласуването [Some Problematic Cases of Syntactic Modification]. – Български език, кн. 1, 2015, с. 75 – 82. ISSN 0005-4283.