БГ
Home » Structure » Modern Bulgarian Language » Researchers » Milen Tomov, Assoc. Prof., Ph.D.

Milen Tomov, Assoc. Prof., Ph.D.

General Information

Associate Professor

Department of Modern Bulgarian Language

Research interests:

  • Modern Bulgarian
  • Language Cultivation
  • Theory of the Standard Languages
  • Language Counseling
  • History of Modern Bulgarian
  • History and Theory of Bulgarian Orthography
  • History of Bulgarian Linguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

1989 – 1991: Institute of Library Studies – Sofia, speciality Bibliography and Library Science

1991 – 1995: St. St. Cyrill and Methodius University of Veliko Tarnovo: M.A. in Bulgarian Philology and profile Lecturer in Bulgarian Language and Literature

1999 – 2002: Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Department of Modern Bulgarian Language – PhD student: post-graduate course in Language Cultivation of Modern Bulgarian, 2002. Dissertation: The Role of the Institute for Bulgarian language for the Confirmation of the Modern Literary Bulgarian Language Normative System

2003 – 2004: Junior Researcher, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2004 – 2008: Research Associate II rank, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2006, 2008: Research experience at the Institute for Czech Language, Czech Academy of Science, Prague

2008: Research Fellowship of the German Research Foundation (DFG), Institute for German Language, Mannheim, Germany

2008 – 2018: Chief Assistant Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

2018 – ongoing: Assiociate Professor, Department of Modern Bulgarian Language, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences

Research

Research projects

Language Cultivation and Language Policy (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Language Consultations (ongoing project), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Research About the Public Attitudes and Value Orientations to the Standard Modern Bulgarian as a Factor in Codification of its Norms (2017 – 2018), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia University St. Kliment Ohridski, Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, National Science Fund, member of the research team

Normative Grammar of Modern Bulgarian (2016 – 2019), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Contemporary Orthographic Practice (2015 – 2017), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language. Enlarged Edition (2013 – 2014), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian Grammar Thought During the First Half of the XX Century (2012 – 2015), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian Grammar Dictionaries. Dictionary of Bulgarian Verb (2012 – 2013), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Reverse Dictionary of Bulgarian Language (2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Spelling Dictionary of Bulgarian Language, (2007 – 2011), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Bulgarian and Czech Language in the Context of the European Union (2008 – 2010), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

History of the Norms and Codification of Modern Standard Bulgarian (2007 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

Cyrillic – Latin. Linguistic Investigations and Recommendations (2005 – 2009), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project partially funded by the Science research Fund, member of the research team

Increasing the Knowledge and Access to Information of the Officials in the State Administration Regarding Their Work with European Legislation, (2008 – 2009),Translation and Revision Center, project funded by Operational Programme Administrative Capacity, member of the research team

Comprehensible Bulgaria – Transliteration of Bulgarian Proper Names in Latin Alphabet (2006 – 2008), Ministry of State Administration and Administrative Reform and Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, project funded by the Ministry of State Administration and Administrative Reform, member of the research team

Bulgarian and Czech Standard Languages in the Information Society Context (2005 – 2007), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences; Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences, member of the research team

Membership in scientific organizations and research groups

Association for the German Language (GfdS), Wiesbaden, Germany, member (2009 – ongoing)

Publications

Dictionaries and collective publications

Официален правописен речник на българския език. Глаголи. [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language. Verbs]. София: Просвета, 2016. 991 с. ISBN: 978-954-01-3154-2. (Co-author).

Официален правописен речник на българския език. [Official Spelling Dictionary of Bulgarian Language]. София: Просвета, 2012. 676 с. ISBN: 978-954-01-2701-9. (Co-author).

Обратен речник на българския език. [Reverse dictionary of Bulgarian language]София: Изток-запад, 2011. 485 с. ISBN: 9789543219209. (Co-author).

Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила [Bulgarian Spelling and Punctuation. Basic Rules]. София, Просвета, 2011. 176 с. (Изд. на БАН, Институт за български език). ISBN 978-954-01-2604-3. (Co-author).

Многоезичен речник. Термини, терминосъчетания, ключови думи в областта на правото на ЕС (Acquis). Български, Еnglish, Français, Deutsch [Multilingual Dictionary. Terms, Term Combinations and Keywords in the Sphere of European Low. Bulgarian, English, French, German]. София, Център за преводи и редакции, 2009. 584 с. ISBN 978-954-92430-1-7. (Co-author).

Papers in edited volumes and journals

Томов, М. Фонетиката в първите научни граматики на българския език [Phonetics in the First Scientific Grammars of Bulgarian]. – В: Българската граматична мисъл от първата половина на ХХ век [Bulgarian Grammatical Thought of the First Half of the XX Century]. Български език. 2016, Приложение [Supplement], с. 11 – 29. ISSN:0005-4283.

Томов, М. Теорията на езиковата култура в научноисторическа и методологична перспектива [The Theory of Language Cultivation in a Historical and Methodological Perspective]. Part 1. и 2. – Български език, 2013, № 1, с. 7–29; №2, 7–26. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Принципи за езиково планиране на първата българска правописна комисия (1893 г.) [Principles of Language Planning Put Forward by the First Bulgarian Spelling Committee (1893)]. – В: От любословие към езикознание. [Сб. студии]. Български език, Приложение [Supplement], 2011, с. 80 – 108. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Правописната теория в списание “Български преглед” [The Orthografic Theory in the Bulgarski Pregled Journal]. – В: Българите, книжовността, езикът. ХІХ – ХХ век. София, ИК ЕМАС, 2008, с. 321 – 339. ISBN 978-954-357-163-1.

Томов, М. По въпроса за кодификацията на нормата на развития книжовен език [On the Matter of Codification of the Developed Standard Language Norm]. – В: Закони на/за езика. София: Хейзъл, 2004, 94 – 110. ISBN 954-8283-71-9.

Articles in journals

Томов, М. Въпросите към Службата за езикови справки и консултации като източник на информация за съвременната правописна норма и практика [Questions to the Language Consultation Service as a Source of Information about the Modern Spelling Norm and Practice]. – Български език, № 3, 2016, с. 30 – 40. ISSN: 0005-4283.

Томов, М. Българската реч във фокуса на езиковата критика [Bulgarian Speech in the Focus of Language Criticism]. – Българска реч, 2016, № 1, с. 13 – 17. ISSN: 1310-733X.

Томов, М. За системноезиковата адекватност на съвременния български правопис [On the Language-Systematic Adequacy of Modern Bulgarian Spelling]. – Български език, 2015, № 1, 7 –18. ISSN 0005-4283.

Томов, М. За фактора традиция при кодификацията на правописната норма [On Tradition as a Factor in the Codification of the Orthographic Norm]. – Български език, 2013, № 4, 13 – 22. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Приносът на Л. Милетич за формиране на правописна теория у нас [Lyubomir Miletich’s Contribution to the Formation of Orthographic Theory in Bulgaria]. – Исторически преглед, 2013, № 3 – 4, 100 – 108. ISSN 0323-9748.

Томов, М. Рационалният правопис като кодификаторски проблем [Rational Spelling as a Problem of Codification]. – Български език, 2012, № 1, с. 7 – 16. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Любомир Андрейчин и теоретичните проблеми на българския правопис [Lyubomir Andreychin and the Theoretical Issues in Bulgarian Spelling]. – В: С почит към учителя и ревнителя на родния език [Л. Андрейчин]. Български език, 2010, Приложение [Supplement], с. 54 – 63. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Юбилейна биобиблиография на именит български езиковед [Anniversаry Biobibliography about a Distinguished Bulgarian Linguist]. – Slavia (Praha), 78, 2009, № 1–2, с. 163–167. Рец. за: Ангелова-Пенкова, Ефросина. Владко Мурдаров. Биобиблиография [Review about: Аngelova-Penkova, Efrosina. Vladko Murdarov. Biobibliography]. София, Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий, 2008. ISSN 0037-6736.

Uhlířová, L., M. Tomov. Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň [Language Counselling in Bulgaria: Both Alike and Different]. – Naše řeč (Praha), 91, 2008, № 4, р. 206 – 213. ISSN 0027-8203.

Томов, М. Върху някои аспекти в теорията на езиковата кулутура [On some aspects of the Language Cultivation Theory]. – Български език, 2007, № 4, с. 70 – 77. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Правописни колебания, отразени във въпросите към Служба „Езикови справки“ [Orthographic Hesitations Reflected in the Questions to the Service for Language Consultations]. – Български език, 2006, № 3, с. 10 – 20. ISSN 0005-4283.

Томов, М. Лингвистика и идеология: eзиковедската дискусия през 1950 г. в СССР и българското езикознание [Linguistics and Ideology: Linguistic Discussion in USSR in 1950 and Bulgarian Linguistics]. – Съпоставитeлно езикознание, 2004, № 3, с. 40 – 55. ISSN 0204-8701.

Томов, М. Начало на езиково планиране в Института за български език [Beginning of Language Planning at the Institute for Bulgarian Language]. – Български език, 2001/2002, № 1, с. 65 – 69. ISSN 0005-4283.

Conference papers

Томов, М. Лексикографска репрезентация на правописната норма [Lexicographical Representation of the Orthographic Norm]. – В: Международна научна конференция „Славянската лексикография в началото на ХХІ век“ (Прага, 20 – 22 април 2016 г.). Под печат.

Томов, М. Функционални и структурни особености на правописния речник [Functional and Structural Characteristics of the Spelling Dictionary]. – В: Лексикографията в началото на XXI в. Сборник с доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15 – 16 октомври 2015 г., Изд. на БАН „Проф. М. Дринов“, 2016, с. 103-109. ISBN:978-954-322-875-1.

Томов, М. Езиковото консултиране: езикова култура „при поискване“ [Language Consulting: Language Culture „On Demand“]. – В: Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност Славянска филология (Благоевград, 16-18 октомври 2014 г.). Благоевград, УИ Неофит Рилски, 2015, с. 534 – 538. ISBN: 978-954-680-976-6.

Томов, М. Кризата в езика – реалност или предубеждение [The Crisis in Language: Reality or Prejudice]. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23 – 26 май 2013 г.. Секция „Български език“. Подсекция „Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност“. София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, 23 – 28. ISBN 978-954-07-3833-8.