Home » Structure » Bulgarian etymology » Researchers » Simeon Stefanov Stefanov – Assist. Prof., Ph.D.

Simeon Stefanov Stefanov – Assist. Prof., Ph.D.

General Information

Chief Assistant Professor

Department of Bulgarian Etymology

Phone:003592 9792973

Research interests:

  • History of South Slavic Languages
  • Medieval South Slavic hagiography
  • Bulgarian and Slavic Etymology

Education and professional experience

Education and professional experience

2005 – 2010: M.A. in Slavic Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

2012 – 2015: PhD. student at the Department of Slavic Linguistics, Faculty of Slavic Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

01/12/2015 – 06/12/2016: assistant professor, Department of Bulgarian Etymology, Institute for Bulgarian Language, BAS

06/12/2016 – ongoing: chief assistant professor, Department of Bulgarian Etymology, Institute for Bulgarian Language, BAS

Research

Research projects

Bulgarian Etymological Dictionary, long-term project, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, member of the research team

SCRIPTA BULGARICA: Digital Library of Old Bulgarian literature (2015-2017), The Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciences, funded by the National Science Fund (ДФНИ-КО2/5 – 12.12.2014), member of the research team

Local production, apparel and linguistic wealth (Contribution to historical linguistics and anthropology of clothing) (2017-2019), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, funded by the National Science Fund (ДН/i/12 – 20.12.2016), member of the research team

Publications

Chapters in collections

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина от агиографския сборник на Франьо Главинич Cvit Svetih [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine from the Hagiographic Collection of Franjo Glavinich Cvit Svetih]. – В: Сборник в чест на чл.-кор. проф. дфн Мария Попова (под печат).

Studies and articles in scientific journals

Стефанов, С. Може ли да се говори за риторичен ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст [Can We Talk About Rhetorical Rhythm in the Vita of St. Catherine from Yagicheviya Zlatoust]. – Филологически Форум (под печат).

Стефанов, С. Текстове за св. Екатерина в хърватската книжнина XIV-XVIII в. [Texts About St. Catherine in Croatian Literature XIV-XVIIIth Century]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 101, София, 2016, с. 155 – 172. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the Period of the XIV-XVth Century.]. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. [On the Stylistic Shapes and Contact Synonyms in Three Vitas of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the XIV-XVIIth Century.]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Рефлекси на ятовата гласна в житие на св. Екатерина, писано на народен хърватски език от периода XIV-XV в. [Reflexes of the Yat Vowel in the Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the Period of the XIV-XVth Century.]. – Филологически форум, бр. 3, София, 2016, с. 21 – 31. ISSN 2367-8119

Стефанов, С. За стилистичните фигури и контактните синоними в три житийни текста за св. Екатерина на народен хърватски език от XIV-XVII в. [On the Stylistic Shapes and Contact Synonyms in Three Vitas of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the XIV-XVIIth Century.]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 100, София, 2015, с. 245 – 286. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език [Lexis and Style in the Medieval Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular]. – Littera et Lingua, Пролет-Лято, 2015.
//slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2015/12/1-2/ ISSN 1312-6172

Димитрова, М., С. Стефанов. Аница Назор на 80 години [Anica Nazor Turns 80]. – Българистика, кн. 30, София, Изд. Проф. „Марин Дринов“, 2015, с. 61 – 70. ISSN 1311-8544

Стефанов, С. Върху изоколните структури в житие на св. Екатерина от XV в. на народен хърватски език [On the Isocolic Structures in the Vita of St. Catherine from the XVth Century, Written in Croatian Vernacular]. – Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, том 99, София, 2014, 143 – 169. ISSN 1314-9989

Стефанов, С. Наследници на ятовата гласна в един чакавски текст на житието на св. Екатерина от XV в. [Continuants of the Yat Vowel in a Chakavian Text of the Vita of St. Catherine from the XVth Century]. – Littera et Lingua, Зима, 2012. //slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2012/4 ISSN 1312-6172

Articles in conference proceedings

Стефанов, С. Рефлекси на еровата гласна и на сричкотворното ṛ и ḷ в чакавски текст на житието на св. Екатерина, писан на народен хърватски език от периода XIV – XV в. [Reflexes of the Yer Vowel and Sonantic ṛ and ḷ in a Chakavian Text of the Vita of St. Catherine, Written in Croatian Vernacular from the Period of the XIV – XVth Century]. – В: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21-23.04.2016 г.) (под печат).

Стефанов, С. Стилистични похвати за създаване на ритъм в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език [Stylistic Devices for Creation of Rhythm in the Medieval Vita of St. Catherine in Croatian Vernacular]. – В: Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“ (9-10.05.2014 г.), София, 2015, с. 46 – 53. ISBN 978-954-07-4045-4.

Стефанов С. О стихе в средневековном житии св. Екатерины на народном хорватском языке [On the Verse in the Medieval Vita of St. Catherine in Croatian Vernacular]. – В: Сборник тезисов двух Международных молодёжких междисциплинарных славистических конференций. Роль славянской молодёжи в процессе устойчивого цивилизационного развития. V. Славянский мир: аспекты истории и культуры (28.05.2014), Москва, 2014, с. 40 – 44. ISBN 978-5-85291-108-7.

Стефанов, С. Наблюдения върху езика на житие на св. Екатерина в хърватската книжнина от XVв. [Observations on the Language of the Vita of St. Catherine in Croatian Literature from the XVth Century]. – Старобългарска литература, кн. 47, София, 2013, с. 174 – 185 [включено в Библиография Bdinski sbornik //bdinski.obdurodon.org/bibliography.html и в Периодика 2014 г., Българистика 28/2014, с. 35]. ISSN 0204-868X.