БГ
Home » Structure » History of Bulgarian language » Researchers » Tatyana Ivanovna Braga

Tatyana Ivanovna Braga

General Information

Assistant Professor

Department for History of Bulgarian Language

Phone: +3592 979-29-68; +359877210788  

Research interests:

  • history of Bulgarian language
  • paleography and codicology
  • Slavonic juridical manuscripts
  • historical linguoculturology
  • historical anthroponymy
  • sociolinguistics
  • comparative linguistics

Education and professional experience

Education and professional experience

2021 – present: philologist-specialist, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, Department for History of Bulgarian Language

2021 – present: doctoral student, Institute for Bulgarian Language “Prof. L. Andreychin”, Department for History of Bulgarian Language

2012 – 2020: private legal practice. Legal adviser, Business and management consulting. Тranslator (Russian, Bulgarian, Ukrainian), Kiev – Ukraine

2010 – 2012: National University “Odessa Law Academy”. Lecturer in International Legal Protection and European Union Law, Odessa – Ukraine

2008 – 2010: free legal practice. Legal adviser on civil law issues, translator

2003 – 2006: Odessa National Law Academy. Lecturer in Civil Law, Fundamentals of Roman Civil Law, Public Speaking, Ukrainian for Foreigners, Odessa – Ukraine

1998 – 2003: Odessa National University “I. I. Mechnikov”, Faculty of Law. Specialty – civil and family law; other specializations – international law; European Union law. Educational qualification degree master

1996 – 2001: Odessa National University “I. I. Mechnikov ”, Faculty of Philology. Specialty Bulgarian and Ukrainian philology; qualification – philologist, translator, teacher of Bulgarian and Ukrainian language and literature. Educational qualification degree master – 2001, bachelor – 2000

1998, 1999 – International Language Camp. Team leader and teacher – Russian as a foreign language for Austrian, Hungarian and Czech students, Tata, Hungary

1997 – 1998: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Classical and Modern Philology (student program of cultural and educational exchange Ukraine-Bulgaria)

1991 – 1996: Bachelor of Psychology and Pedagogy with Teaching Methods (B-Dniester, Ukraine)

Research

Research projects

Everyday life in the Middle Ages according to lexical data from Bulgarian and Romanian (2020 – 2022), Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Linguistics, Romanian Academy of Sciences, member of the research team (01.10.2021 – 2022)

Publications

Articles in journals

Брага, Т. Малко познат дамаскин от Карловско-Аджарската художествена школа (Одески дамаскин № 36 (62) – Палеография, Кодикология, Датировка. [A little-known damaskin the Karlovo-Adzhar school of  calligraphy and art (Odessa damaskin № 36 (62) – Paleography, Codicology, Dating)]. – Бълг. език, кн. 4, 2021, с. 60 – 77. ISSN 0005-4283.

https://www.balgarskiezik.eu/

Брага, Т. Деякi палеографiчнi особливостi рукопису № 38/64 зi збiрки B. I. Григоровича. [Some palaeographic features of the manuscript № 38/64 from the collection of B. I. Grigorovich]. – Проблеми сучасного лiтературознавства, Збiрник наукових праць, Випуск 12, Одеса, 2003, с. 250 – 255. ISBN 966-587-955-6.

//liber.onu.edu.ua/pdf/psl12.pdf

Брага, Т. За някои палеографични особености при Григоровичевите дамаскини. [For some palaeographic features of Grigorovich’s damaskins]. – Българистични проучвания, том 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, 2005, с. 78 – 90. ISBN 954-775-488-2.

https://ilib.libplovdiv.com/bg/bool-simp.php?bool=(%C0%C2=%C4%E0%ED%EA%EE%E2,%20%C5%E2%EB%EE%E3%E8%20%C1%EB%E0%E6%E5%E2)&page=2

Conference papers

Брага, Т. Български писмени паметници в обсега на научните интереси на В. И. Григорович и Г. С. Раковски – Одеския период. [Bulgarian written monuments in the scope of the scientific interests of V. I. Grigorovich and G. S. Rakovski – Odessa period]. – В: Университетски четения, посветени на 200-годишнината от рождението на Георги С. Раковски. Част 1, год. XVI, кн. 5, е-списание „Анамнеза“, 2021, с. 21 – 28. ISSN: 1312-9295.

//anamnesis.info/sites/default/files/Braga_T_Anamneza_statiya_br_5_2021.pdf

Брага, Т. Закон судний людем – найдавніший болгарський та словянський законодавчий памятник епохи християнства. [Judicial law is the oldest Bulgarian and Slavic legislative monument of the Christian era]. – В: Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 21 травня 2021 р.), т. 1, Одеса, Гельветика, 2021, с. 147 – 150. ISBN: 978–966–992–505–3.

//dspace.onua.edu.ua/handle/11300/15291

Брага-Каракаш, Т. Право европейского союза на стыке международного права и национального права государств-членов ЕС. [European Union law at the junction of international law and national law of the EU member states]. – В: Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю. М. Оборотова: (до 75-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Оборотова): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 вересня 2021 р., Одеса, Фенікс, Нац. ун-т „Одеська юрид. Академія“, 2021, с. 78 – 83. ISBN: 978-966-928-724-3.

https://jurkniga.ua/contents/yurisprudentsiya-sogodni-mizh-apologiieyu-i-kreativnistyu.pdf

Брага, Т. Приписки и бележки в Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович. [Notes in the Odessa damasks from the collection of V. I. Grigorovich]. – В: Сборник доклади и материали от Международна научна конференция в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев, 13 – 14 декември 2002 г. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 240 – 248. ISBN 954-524-408-9.

https://m.helikon.bg/123338-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%B4%D1%84%D0%BD-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2.html

Брага, Т. Виктор Иванович Григорович и Одеските дамаскини от сбирката му. [Victor Ivanovich Grigorovich and the Odessa damaskins from his collection]. – В: Българистични проучвания, том 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Сборник с доклади от VIII международна научна сесия, В. Търново, август 2002 г. Велико Търново, Фабер, 2003, с. 138 – 150. ISBN 954-775-281-2.

https://ilib.libplovdiv.com/bg/bool-simp.php?bool=(%C0%C2=%CA%EE%EB%E5%E2%E0-%C7%EB%E0%F2%E5%E2%E0,%20%C6%E8%E2%EA%E0%20%D1%F2%E5%F4%E0%ED%EE%E2%E0)&page=1